Har jeg rett til å utføre tillitsvalgtoppgaver i arbeidstiden?

Ja, tillitsvalgte har rett til fri fra ordinært arbeid for å utføre sine oppgaver. Ved deltakelse i nødvendig opplæring, lokale og sentrale forhandlinger skal det også innvilges permisjon med lønn.

Rollen som tillitsvalgt. .Hovedavtalen forutsetter at det skal være et godt samarbeid mellom arbeidsgiver og den tillitsvalgte. For at dette samarbeidet skal være reelt, så må du som tillitsvalgt få lov til å utføre enkelte oppgaver innenfor ordinær arbeidstid.  Dette innebærer at du kan ha krav på fri med lønn for å utføre tillitsvalgtsoppgaver.

Du har generelt krav på fri med lønn for å utføre tillitsvalgtvervet i virksomheten.  Dette vil omfatte alle de oppgaver som ligger i tillitsvalgt-rollen slik den er beskrevet i din hovedavtale, eksempelvis drøftelsesmøter og forhandlingsmøter.

Eksempler på andre møter som kan skje i arbeidstiden uten trekk i lønn:

  • Medlemsmøter for valg av tillitsvalgte, såfremt dette ikke medfører vesentlige driftsmessige ulemper.
  • Medlemsmøter om saker av særlig viktighet eller om saker hvor avgjørelse må fattes omgående.
  • Fellesmøter for tillitsvalgte når det foreligger planer om større omorganiseringer.

Les mer: Har jeg rett til permisjon når jeg deltar på kurs, seminar og møter?

Sist oppdatert 18. juli 2018.