Har jeg rett på overtidsbetaling når jeg jobber deltid?

Deltidstilsatte har krav på overtidskompensasjon dersom de pålegges å arbeide ut over det som er fastsatt for full stilling per dag eller uke. (Dog minimum 6 timer dersom arbeidstiden varierer fra dag til dag).

Deltidsansatte i KS-sektoren

Kompenseres dersom de pålegges å arbeide ut over det timeantall som er fastsatt for full stilling. Deltidtilsatte utbetales godtgjøring for forskjøvet arbeidstid, dvs. 50 % tillegg til ordinær timelønn, for den tid som faller utenom vedkommendes ordinære arbeidstid.

Deltidsansatte i Staten

Godtgjøres med ordinær timelønn for pålagt arbeid utover den fastsatte deltid. For pålagt arbeid utover den alminnelige arbeidstid per dag eller per uke for tilsvarende heltidsstilling, utbetales overtidstillegg på 50 %. Tillegget økes til 100 % for overtidsarbeid mellom kl. 20.00 – 06.00 samt lørdag, søndag og helgedager.

Deltidsansatte i Oslo kommune

Har krav på overtidskompensasjon dersom de pålegges å arbeide ut over det som er fastsatt for full stilling pr. dag eller uke.

Les også: Kan arbeidsgiver kreve at jeg jobber overtid?
Gjelder reglene for forskjøvet arbeidstid også for deltidsansatte?

Sist oppdatert: 12. juli 2018.