Kan arbeidsgiver pålegge meg andre arbeidsoppgaver som langtidssykemeldt?

Ved lang tids sykefravær skal arbeidsgiveren din iverksette realistiske og konkrete tiltak som kan gjøre det mulig for deg å utføre dine arbeidsoppgaver helt eller delvis. Dere kan også bli enige om andre arbeidsoppgaver, men disse skal drøftes gjensidig i forbindelse med oppfølgingsplanen, og du skal fortrinnsvis gis anledning til å fortsette med ditt vanlige arbeid.

Permisjoner og sykemeldingerI utarbeidelsen av oppfølgingsplanen skal den sykemeldte og arbeidsgiver sammen kartlegge hvilke arbeidsoppgaver du som ansatte kan utføre. Det sentrale spørsmålet er: Er det tiltak som kan iverksettes for å tilrettelegge for at du kan komme tilbake i jobb?

Funksjonsvurderingen skal ta utgangspunkt i hva du som arbeidstaker kan eller ikke kan utføre av arbeidsoppgaver. Det kan innhentes opplysninger fra lege hvis arbeidstaker samtykker, men diagnose skal ikke diskuteres.

Aktuelle tiltak kan være:

  • Fysisk eller ergonomisk tilrettelegging
  • Endring av arbeidstid, tidskrav, tempo mv
  • Omorganisering av arbeidet, rutiner eller funksjoner
  • Anskaffelse / tilpasning av teknisk utstyr
  • Endring / nye arbeidsoppgaver
  • Opplæring / omskolering

Bedriftshelsetjenesten kan bistå i disse vurderingene. Dersom du jobber i en IA-virksomhet kan også kontaktpersonen på NAVs arbeidslivssenter bistå. Forslag til skjema for oppfølgingsplan ligger på NAVs hjemmeside.

Sist oppdatert: 19. juli 2018.