Har jeg krav på overtidsbetaling når jeg har en ledende stilling?

Som ansatt i ledende og særlig uavhengige stillinger har du ikke krav på overtidsgodtgjøring. De enkelte tariffområdene har imidlertid utfyllende bestemmelser som angår disse arbeidstakerne.

Arbeidstid

Reglene for lederstillinger fremgår av arbeidsmiljølovens 10-12 (1) og (2) og hovedtariffavtalen din.

I kommunal sektor er dette temaet omtalt i kapittel 1 (punkt 6.3). Her fremgår det at den enkelte virksomhet skal foreta en konkret vurdering av hvilke arbeidstakere som kommer inn under bestemmelsen. Det er også angitt en kompensasjonsordning for møtevirksomhet og annen belastning med åpning for ekstra fridager for de arbeidstakerne dette gjelder.

I statlig sektor er lederstillinger og overtid omtalt i hovedtariffavtalens kapittel 3 § 13 (punkt 4 om overtid). Hovedregelen i bestemmelsen er at du som arbeidstaker i ledende eller særlig uavhengig stilling ikke har krav på kompensasjon som øvrige tilsatte. Vær imidlertid oppmerksom på at § 13 lister opp endel unntak som allikevel vil kunne gi krav på overtidskompensasjon. Bl.a. for ansatte som følger de dem er satt til å lede eller inngår i en vaktplan.

Det har vært knyttet et visst misbruk til bestemmelsene om særlig uavhengig stilling, Arbeidsgivere har benyttet seg av denne muligheten til å slippe unna normal overtidskompensasjon for store deler av arbeidsstokken. Det er derfor viktig å være oppmerksom på arbeidsgivere som i stor grad benytter seg av disse bestemmelsene. Dersom for eksempel alle ansatte på biblioteket har en særlig uavhengig stilling er det grunn til å se nærmere på forholdene.

Sist oppdatert: 12. juli 2018.