Rollen som tillitsvalgt Ofte stilte spørsmål

Tillitsvalgte skal involveres i prosessen når det utarbeides ny vaktplan ved et folkebibliotek, og også når det er behov for å endre en allerede eksisterende plan. Dette følger av lov- og avtaleverk.

Les mer

Det kanskje viktigste du kan gjøre er å sørge for å få samlet inn nødvendige opplysninger med en gang du tar fatt på vervet. Å ha korrekt informasjon på plass fra starten av letter arbeidet for alle parter.

Les mer

Rettighetene og pliktene til tillitsvalgte kan kort skisseres slik: Rett og plikt til å drøfte/forhandle om spørsmål om lønns- og arbeidsvilkår, og til å påse at rettigheter og plikter overholdes i forhold til gjeldende lov og avtaleverk.

Les mer

Som tillitsvalgt i BF har du krav på både grundig informasjon og opplæring. I tillegg kan sekretariatet fungere som en rådgivende instans. Målet er at det skal oppleves som motiverende og meningsfylt å være tillitsvalgt hos oss.

Les mer

Som tillitsvalgt har du som hovedregel ikke taushetsplikt fra informasjons- og drøftelsesmøter. Du har derimot taushetsplikt i situasjoner som omfatter sensitive personopplysninger som medlemsopplysninger, lønnsopplysninger og informasjon i forbindelse med konflikter.

Les mer

Ja, på arbeidsplasser med kun ett medlem, er vedkommende fra BFs side å regne som tillitsvalgt. Vedkommende må altså ikke nødvendigvis være valgt eller utpekt. Bibliotekarforbundet er en selvstendig part i hovedtariffavtaler, hovedavtaler og overenskomster, og er du alenemedlem, skal du altså være din egen tillitsvalgt og representere BF på arbeidsplassen.

Les mer

Ja, tillitsvalgte har rett til fri fra ordinært arbeid for å utføre sine oppgaver. Ved deltakelse i nødvendig opplæring, lokale og sentrale forhandlinger skal det også innvilges permisjon med lønn.

Les mer

Verneombudets rolle er å ivareta arbeidstakernes interesser i saker som angår arbeidsmiljøet. At du er valgt til verneombud betyr likevel ikke alltid at du skal tre inn på arbeidskollegenes vegne hvis de har arbeidsmiljøproblemer. Alle problemer bør først søkes løst av den som best kjenner dem, for eksempel ved at den enkelte tar opp saken med sin nærmeste overordnede. Dersom saken ikke løses, er det naturlig at verneombudet blir kontaktet.

Les mer

Fra tid til annen oppstår uoverensstemmelser og uenighet mellom arbeidsgiver og arbeidstakere. Da er det din oppgave som tillitsvalgt å bidra til å løse problemene og bistå arbeidstaker med råd, veiledning og deltakelse i møter.

Les mer

Selv om BF ikke er i streik, vil en streik som omfatter andre forbund på arbeidsplassen din kunne få konsekvenser for deg. Hovedregelen i slike sammenhenger er at du skal utføre arbeidet ditt som normalt. Tillitsvalgte skal ivareta sine rettigheter og plikter etter gjeldende hovedavtale, også når andre er i streik. Tillitsvalgte bør imidlertid oppfordre arbeidsgiver til å utsette møter der tillitsvalgte for streikende organisasjoner skulle vært representert.

Les mer

Som tillitsvalgt i en arbeidstakerorganisasjon, har BF-tillitsvalgte rett til permisjon i henhold til hovedavtalen. Tillitsvalgte har også rett til permisjon for å forhandle, og for å delta på kurs.

Les mer

Mange av våre medlemmer deltar i lokale forhandlinger hvert år, og BF anbefaler alltid å ha både bisitter og bakvakt under forhandlinger. Mens bisitter følger med i forhandlingene, er bakvakten gjerne en sparringspartner i bakhånd (som kan kontaktes på telefon).

Les mer

Arbeidsgiver skal, så langt det er praktisk mulig, drøfte en eventuell oppsigelse med arbeidstaker før endelig beslutning fattes. Arbeidstakeren har rett til å ha med seg en tillitsvalgt i disse drøftingene.

Les mer