Sykdom og permisjon Ofte stilte spørsmål

Du må alltid melde fra til arbeidsgiveren om sykdom første fraværsdag. Folketrygdloven inneholder klare regler på når du kan benytte egenmelding og når du må gå til legen for å skaffe deg en sykemelding. For å få rett til å bruke egenmelding må du ha arbeidet hos arbeidsgiveren i minst to måneder. Hvis ikke dette vilkåret er oppfylt må du ha sykemelding fra første fraværsdag.

Les mer

Oppsigelse på grunn av sykdom kan ikke skje i løpet av de første 12 månedene etter at arbeidsuførheten inntrådte. Sykefravær kan imidlertid være oppsigelsesgrunn, hvis det dreier seg om langtids sykefravær eller hyppig fravær som samlet blir meget omfattende.

Les mer

Som tillitsvalgt i en arbeidstakerorganisasjon, har BF-tillitsvalgte rett til permisjon i henhold til hovedavtalen. Tillitsvalgte har også rett til permisjon for å forhandle, og for å delta på kurs.

Les mer

Som arbeidstaker er du pålagt medvirkningsplikt ved egen sykdom. Arbeidsgiver har ansvar for oppfølging av sykemeldte arbeidstakere, men den enkelte arbeidstaker har både medvirkningsplikt og informasjonsplikt. Dette følger av bestemmelser i arbeidsmiljøloven og folketrygdloven.

Les mer

Ved lang tids sykefravær skal arbeidsgiveren din iverksette realistiske og konkrete tiltak som kan gjøre det mulig for deg å utføre dine arbeidsoppgaver helt eller delvis. Dere kan også bli enige om andre arbeidsoppgaver, men disse skal drøftes gjensidig i forbindelse med oppfølgingsplanen, og du skal fortrinnsvis gis anledning til å fortsette med ditt vanlige arbeid.

Les mer

Arbeidsmiljøloven åpner for at prøvetiden kan forlenges dersom du har vært fraværende i prøvetiden, f.eks. på grunn av sykdom. Prøvetiden kan altså forlenges tilsvarende lengden på fraværet.

Les mer

Som tilkallingsvikar stepper du inn på kort varsel i tilfeller der en fast arbeidstaker for eksempel har blitt syk. Som tilkallingsvikar har du likevel rett på sykelønn, forutsatt at visse vilkår er oppfylt (opptjeningstid, meldeplikt og dokumentasjonsplikt).

Les mer

Det er forbudt å diskriminere gravide arbeidssøkere. Dette forbudet gjelder både ved ansettelse i faste og midlertidige stillinger, av kortere og lengre varighet – og i hele tilsettingsprosessen, inkludert ved innkallelse til intervju og innstilling til stillingen.

Les mer

Du har rett til hel eller delvis permisjon i inntil 3 år, hvis du har vært ansatt hos arbeidsgiveren du søker permisjon fra i de siste to årene. Du har i utgangspunktet ikke krav på lønn for utdanningspermisjon. Utdanningen din må være yrkesrelatert, og den må ikke være til hinder for arbeidsgivers planlegging av drift og personaldisponeringer.

Les mer