Pensjon Ofte stilte spørsmål

Pensjonssystemet i Norge har tre hoveddeler. Den viktigste delen er folketrygdens pensjoner, som er det allmenne offentlige pensjonssystemet. Men pensjonen kommer normalt fra tre kilder: Folketrygden, arbeidsforholdet ditt og eventuelle private ordninger.

Les mer

Alle arbeidstakere i Norge er omfattet av folketrygdens alderspensjon. I tillegg har du pensjon gjennom arbeidsplassen din. Avtaler om tjenestepensjon og AFP varierer imidlertid fra arbeidsgiver til arbeidsgiver. Arbeidsgiveren din er forpliktet til å opplyse om hvilke pensjonsvilkår som gjelder på din arbeidsplass.

Les mer

Pensjonen fra folketrygden opparbeides uavhengig av hvor du jobber og den tjenes opp på bakgrunn av din arbeidsinntekt. I tillegg er alle sikret en minstepensjon.

Les mer

AFP er en avtalefestet førtidspensjonsordning som kan tas ut fra 62 år. Formålet er å gi alderspensjon til arbeidstagere som ønsker å trappe ned helt eller delvis før de har nådd folketrygdens pensjonsalder på 67 år. Størrelsen på pensjonen er som hovedregel lik den alderspensjonen man vil få etter fylte 67 år, men skattereglene er noe annerledes.

Les mer

Pensjonsreformen, som gjelder fra 2011, fører til vesentlige endringer i alderspensjonen fra Folketrygden. Det er særlig fire områder som berøres av reformen: Løpende alderspensjon, levealdersjustering, ny opptjeningsmodell og ny uføretrygd fra NAV.

Les mer

Dersom du er omfattet av en innskuddspensjonsordning, får du et årlig innskudd innbetalt på en egen pensjonskonto. Pensjonsgrunnlaget er normalt grunnlønnen din pluss eventuelle faste tillegg. I en bruttopensjonsordning er det gitt en garanti for at du som arbeidstaker med maksimal opptjeningstid oppnår en pensjonsutbetaling på en fastsatt prosent av lønn ved fratredelsestidspunktet.

Les mer