Lokale forhandlinger Ofte stilte spørsmål

Lokale forhandlinger er forhandlinger mellom lokale parter, for eksempel mellom arbeidsgiveren din og Bibliotekarforbundets tillitsvalgte. Det enkelte BF medlem legger inn krav til lokale forhandlinger.

Les mer

Det er viktig å stille på drøftingsmøtet fordi mye av grunnlaget for forhandlingene og også de praktiske rammene rundt forhandlingene avklares her.

Les mer

Enkelte arbeidsgivere har utarbeidet egne kravskjema. Dersom det er tilfelle på din arbeidsplass, anbefaler Bibliotekarforbundet at du benytter disse. Hvis dette ikke er tilfellet, har BF et eget skjema du kan benytte.

Les mer

Kravet må være sendt arbeidsgiver innen lokal kravfrist. Det vanlige er at kravet sendes til lokal tillitsvalgt noen dager før arbeidsgivers kravfrist.

Les mer

I KS-området er det flere hjemler for å kreve særskilte forhandlinger avhengig av hvilket lønnskapittel stillingen er plassert i.

Les mer

Hjemmel for å kreve særskilte forhandlinger finnes i Hovedtariffavtalens Kap 2 Lokale forhandlinger punkt 2.5.3 Særlig grunnlag.

Les mer

Dersom det går mot brudd i de lokale forhandlingene må forhandler kontakte BFs sekretariat for rådgivning. Sekretariatet følger opp alle BFs bruddsaker. I mange tilfeller vil man klare å komme til enighet i forhandlingenes siste fase. Dersom det skulle bli brudd er det arbeidsgiver som setter opp bruddprotokoll. Bruddprotokollen inneholder arbeidsgivers siste tilbud og Bibliotekarforbundets siste krav.

Les mer

Dersom det går mot brudd i de lokale forhandlingene må forhandler kontakte BFs sekretariat for rådgivning. Sekretariatet følger opp alle BFs bruddsaker. I mange tilfeller vil man klare å komme til enighet i forhandlingenes siste fase. Dersom det skulle bli brudd er det arbeidsgiver som setter opp bruddprotokoll.

Les mer

For eksempel når det foreligger omfattende endring av stillingens ansvarsområde, behov for å beholde/rekruttere arbeidstakere, ved kompetanseutvikling hos arbeidstakeren eller ved organisatoriske endringer.

Les mer

Den lønnen som er anslått eller fastsatt i utlysningsteksten danner utgangspunktet for forhandlinger om lønn ved ansettelse. Den enkelte søker kan selv forhandle lønn ved tilsetting, og Bibliotekarforbundet anbefaler våre medlemmer å gjøre det.

Les mer

Mange av våre medlemmer deltar i lokale forhandlinger hvert år, og BF anbefaler alltid å ha både bisitter og bakvakt under forhandlinger. Mens bisitter følger med i forhandlingene, er bakvakten gjerne en sparringspartner i bakhånd (som kan kontaktes på telefon).

Les mer

Hvor mye du bør kreve avhenger av stillingens kompleksitet, kompetanse, arbeidsinnsats, resultater osv. Det er viktig å gjøre seg kjent med lønnsforholdene internt i virksomheten og sammenlignbare stillinger eksternt. Din lokale tillitsvalgte har rett til innsyn i lønnsopplysninger og kan veilede deg rundt hvor mye du bør kreve.

Les mer

I utgangspunktet et det et lønnstillegg det skal forhandles om. Men de fleste tariffavtaler og overenskomster åpner for forhandlinger også om andre forhold samt om prinsippene og retningslinjene for fordeling av tillegg.

Les mer

Nøkkelen til gode forhandlinger ligger i gode forberedelser. Her er en tipsliste som er lagt ut til bruk for alle som skal forhandle lokalt, og den er derfor holdt på et generelt nivå.

Les mer