Ferie Ofte stilte spørsmål

Ferieloven gir deg rett til ferie i 25 virkedager, som tilsvarer fire uker og en dag. Med virkedager menes alle dager bortsett fra søndager og lovbestemte fridager. Det vil si at også lørdag er virkedag i ferielovens forstand. Det spiller ingen rolle om du skulle vært i arbeid på den aktuelle dagen eller ikke. Arbeidstakere i tariffbundne virksomheter har i tillegg fem virkedager avtalefestet ferie, og kan altså kreve totalt 5 ukers ferie.

Les mer

Det er arbeidsgiveren din som fastsetter når ferien skal tas ut, innenfor de rammene loven setter for plassering av ferien. Det er med andre ord ikke slik at du som arbeidstaker har krav på å få lagt ferien til en bestemt periode, men du har imidlertid krav på å få lagt 3 uker sammenhengende ferie i perioden 1. juni til 30. september.

Les mer

I utgangspunktet er du forpliktet til å avvikle ferie hvert år. Det finnes imidlertid unntak, for eksempel hvis du ikke har tjent opp feriepenger, hvis du er sykemeldt, under foreldrepermisjon, eller hvis du blir enig med arbeidsgiver om å overføre ferien din til året etter.

Les mer

Som arbeidstaker har du krav på å få underretning om ferien din så tidlig som mulig og senest 2 måneder før ferien skal tas ut. Dersom arbeidsgiveren din ikke har underrettet deg om tidspunktet for ferien, kan det medføre erstatningsplikt for økonomisk tap og en rimelig erstatning for velferdstap.

Les mer

Den alminnelige prosentsatsen er 10,2 prosent av feriepengegrunnlaget. For virksomheter som er omfattet av tariffavtale med avtalefestet ferie er imidlertid prosentsatsen på 12 prosent.

Les mer

Svaret er nei. Feriepengene inngår på vanlig måte i din skattbare inntekt. Men feriepengene blir vanligvis utbetalt uten skattetrekk, slik at nettoutbetalingen i juni blir vesentlig større enn en vanlig månedslønn.

Les mer

Når du avvikler ferie, trekkes du i lønn for fraværet. Derfor må det trekkes inn lønn tilsvarende det antall feriedager som skal avvikles. Dette gjøres samlet for året ved å trekke lønn for 5 uker ferie, vanligvis fra junilønnen.

Les mer

Feriepengene skal i utgangspunktet utbetales siste vanlige lønningsdag før ferien.

Les mer

Ferielovens feriepengeordning bygger på følgende system: Som arbeidstaker må du først må tjene opp feriepenger i ett år (opptjeningsåret), og disse blir så utbetalt i påfølgende år (ferieåret). Inneværende ferieår er samtidig opptjeningsår for neste ferieår. Både opptjeningsår og ferieår følger kalenderåret.

Les mer

Arbeidstakere som er over 60 år, eller fyller 60 år i løpet av ferieåret, har rett til 6 virkedager - tilsvarende en uke - ekstra ferie, ifølge ferieloven. Feriepengene skal da beregnes etter en høyere prosentsats. Du kan selv bestemme når denne ekstraferien skal tas ut.

Les mer

Både tidspunktet for ferieavviklingen og utbetalingen av feriepengene kan påvirkes av oppsigelsesetiden din. Du har sannsynligvis rett på samme antall feriedager i løpet av et år, uansett om du skifter jobb eller ikke, men det er et viktig skille mellom feriedager du ikke har brukt opp, og som du kan ta med deg til din nye jobb, og opptjente feriepenger, som normalt skal utbetales siste lønningsdag i et arbeidsforhold.

Les mer

Hvis du som arbeidstaker blir syk før ferien, kan du kreve ferien utsatt til senere i ferieåret. Ved sykefravær i selve ferien, kan du kreve at et tilsvarende antall dager utsettes og gis senere i ferieåret. Forutsetningen er at sykefraværet er dokumentert ved legeerklæring.

Les mer

Ja. Det kan inngås skriftlig avtale om avvikling av forskuddsferie med inntil 12 virkedager og overføring av inntil 12 virkedager til neste ferieår. Forskuddsferie og overføring av ferie ut over dette kan ikke avtales.

Les mer

Alle arbeidstakere har rett til full feriefritid (som etter ferieloven er 4 uker og en dag, og med tariffavtale utgjør 5 uker), uavhengig av om du har opptjent feriepenger eller ikke. Arbeidsgiveren din har imidlertid ikke lov til å pålegge deg å ta ut ferie hvis du ikke har opptjent tilstrekkelig med feriepenger, med mindre begrunnelsen er at kontoret eller avdelingen skal stenges i ferien.

Les mer