Arbeidstid Ofte stilte spørsmål

Tillitsvalgte skal involveres i prosessen når det utarbeides ny vaktplan ved et folkebibliotek, og også når det er behov for å endre en allerede eksisterende plan. Dette følger av lov- og avtaleverk.

Les mer

Ifølge arbeidsmiljøloven må den alminnelige arbeidstiden ikke overstige ni timer i løpet av 24 timer, og 40 timer i løpet av syv dager. De fleste individuelle arbeidsavtaler og tariffavtaler gir imidlertid kortere ukentlig arbeidstid, nemlig 37,5 timers uke.

Les mer

Som arbeidstaker har du krav på minst 11 timer sammenhengende fritid og 35 timer sammenhengende fritid i løpet av en uke. Den ukentlige fritiden skal så vidt som mulig omfatte søndag. I tariffavtalen til Staten er det angitt at arbeidstakere skal ha en sammenhengende arbeidsfri periode på minst 36 timer i løpet av en uke.

Les mer

Hovedregelen om overtid er at arbeid utover den avtalte arbeidstiden bare er tillatt når «det foreligger et særlig og tidsavgrenset behov». Det kan for eksempel være forbigående/kortvarig sykefravær eller annet forfall blant arbeidsstokken.

Les mer

Overtid skal alltid kompenseres med lønn. Det er også anledning til å avspasere overtiden time for time, men da skal overtidstillegget utbetales i tillegg.

Les mer

Arbeidsmiljøloven har i utgangspunktet et generelt forbud mot søn- og helgedagsarbeid, og tillater dette bare når «arbeidets art gjør det nødvendig». Arbeid ved bibliotek er, i likhet med en rekke andre kulturelle formål, tillatt.

Les mer

Arbeidsgiver kan etter loven pålegge ansatte å jobbe overtid når det foreligger et særlig og tidsavgrenset behov for overtidsarbeidet. Et eksempel på et særlig og tidsavgrenset behov er dersom en kollega er fraværende. Ansatte med helsemessige eller vektige sosiale grunner har imidlertid rett til å bli fritatt fra overtidsarbeid når de ber om det.

Les mer

Som ansatt i ledende og særlig uavhengige stillinger har du ikke krav på overtidsgodtgjøring. De enkelte tariffområdene har imidlertid utfyllende bestemmelser som angår disse arbeidstakerne.

Les mer

Deltidstilsatte har krav på overtidskompensasjon dersom de pålegges å arbeide ut over det som er fastsatt for full stilling per dag eller uke. (Dog minimum 6 timer dersom arbeidstiden varierer fra dag til dag).

Les mer

Arbeidsgiver har ansvar for å sørge for en trygg arbeidsplass. De tillitsvalgte og verneombudet skal bidra til dette. Derfor bør disse, sammen med arbeidsgiver, finne løsninger som ivaretar sikkerheten for de som skal betjene biblioteket

Les mer

Forskjøvet arbeidstid er arbeid som utføres på en annen tid enn det som er avtalt i arbeidsplanen. Det kan brukes framfor å benytte overtid. Eksempelvis kan du, dersom du er satt opp på en dagvakt fra kl. 07.00-15.30, bli spurt om å forskyve arbeidstiden til kl. 15.00–21.00 samme dag.

Les mer

Forskyving av arbeidstiden innebærer at man flytter på de timene man ordinært skal jobbe en bestemt dag. Tariffavtalen din fastsetter hvilken kompensasjon du skal ha for de ulempene du påføres ved å si ja til å forskyve arbeidstiden. Kompensasjonens størrelse er avhengig av hvor lang tid i forkant varselet er gitt. Bestemmelsene om forskjøvet arbeidstid omfatter både heltids- og deltidsansatte. Bruk av forskjøvet arbeidstid skal avtales mellom partene lokalt.

Les mer

Er du ansatt i en deltidsstilling, har du fortrinnsrett til utvidet stilling framfor at arbeidsgiver foretar en ny ansettelse i virksomheten.

Les mer

Forskyving av arbeidstiden innebærer at du flytter på de timene du ordinært skal jobbe en bestemt dag. Som deltidstilsatt skal du gjennomgående ha samme rettigheter som heltidstilsatte. Altså gjelder forskjøvet arbeidstid uansett den tiden som faller utenom din ordinære arbeidstid. Du står til arbeidsgivers disposisjon etter en fastsatt arbeidsplan, men arbeid ut over dette skal godtgjøres med et tillegg på 50 prosent.

Les mer