Ansettelser Ofte stilte spørsmål

Hvis du mener at du har blitt diskriminert ved en ansettelse eller forbigått av en søker med dårligere kvalifikasjoner enn deg, kan du klage på tilsettingen. Du har rett til å klage på egne vegne eller Bibliotekarforbundet kan bistå deg i klagen. Hvilket grunnlag man klager på vil avgjøre hvilken instans som er riktig klageinstans.

Les mer

I utgangspunktet står arbeidsgivere fritt til å skrive det de ønsker i en stillingsannonse. Det er likevel visse forhold arbeidsgiver ikke har lov til å ta med, og noen premisser BF anbefaler å få presisert i bibliotekarstillinger.

Les mer

Det går an å si opp stillingen muntlig, men vi anbefaler deg å gjøre dette skriftlig. Du kan selv velge om du vil begrunne oppsigelsen. Du må si opp i god tid før du skal slutte, i hvert fall så tidlig at du har mulighet til å jobbe ut din avtalte oppsigelsestid.

Les mer

Den lønnen som er anslått eller fastsatt i utlysningsteksten danner utgangspunktet for forhandlinger om lønn ved ansettelse. Den enkelte søker kan selv forhandle lønn ved tilsetting, og Bibliotekarforbundet anbefaler våre medlemmer å gjøre det.

Les mer

Det er en rekke krav til hva kontrakten bør inneholde. Viktige eksempler er beskrivelse av arbeidet og/eller arbeidstakerens tittel, stilling eller arbeidskategori, tidspunktet for arbeidsforholdets begynnelse og forventet varighet dersom arbeidsforholdet er midlertidig.

Les mer

Dersom arbeidsforholdet har en samlet varighet på mer enn en måned skal skriftlig arbeidsavtale foreligge snarest mulig og senest en måned etter at arbeidsforholdet begynte. I arbeidsforhold med kortere varighet enn en måned eller ved utleie av arbeidskraft, skal det umiddelbart inngås skriftlig arbeidsavtale.

Les mer

Det vil i all hovedsak være to grunnlag man kan bestride en midlertidig ansettelse på: 1) Fordi arbeidsforholdet ikke oppfyller lovens vilkår for midlertidighet og dermed må anses som fast, eller 2) Fordi det midlertidige arbeidsforholdet har vart så lenge at stillingsinnehaver kommer inn under det sterke stillingsvernet.

Les mer

Arbeidsgiver skal, så langt det er praktisk mulig, drøfte en eventuell oppsigelse med arbeidstaker før endelig beslutning fattes. Arbeidstakeren har rett til å ha med seg en tillitsvalgt i disse drøftingene.

Les mer

I biblioteklovens § 5 er kravet om fagutdannet biblioteksjef i kommunene nedfelt. Fra 1. januar 2014 skal biblioteksjefen i kommunen og bibliotekfaglig leder ha enten bachelor- eller høyere grad med minst 120 studiepoeng i bibliotekspesifikke fag, bachelor- eller høyere grad med minst 60 studiepoeng i bibliotekspesifikk påbygning eller tilsvarende utdanning.

Les mer

Hovedregelen i arbeidsmiljøloven er at arbeidstakere skal ansettes fast. Dette innebærerat arbeidsavtalen gjelder inntil den blir sagt opp av en av partene i arbeidsforholdet. Arbeidsmiljøloven åpner imidlertid for at du som arbeidstaker i en del tilfeller kan ansettes for et bestemt tidsrom. Det er dette som kalles midlertidig ansettelse.

Les mer

Er du ansatt i en deltidsstilling, har du fortrinnsrett til utvidet stilling framfor at arbeidsgiver foretar en ny ansettelse i virksomheten.

Les mer

I offentlig sektor er det vanlig å snakke om den såkalte fireårsregelen. Den går ut på at man etter fire år sammenhengende som midlertidig ansatt kommer inn under det sterke stillingsvernet, og dermed ikke kan sies opp uten saklig grunn på lik linje med fast ansatte arbeidstakere. Dermed er du i realiteten fast ansatt. Men du kan også ha krav på fast ansettelse før det har gått fire år.

Les mer

Det er forbudt å diskriminere gravide arbeidssøkere. Dette forbudet gjelder både ved ansettelse i faste og midlertidige stillinger, av kortere og lengre varighet – og i hele tilsettingsprosessen, inkludert ved innkallelse til intervju og innstilling til stillingen.

Les mer