En uryddig prosess

«Vi stiller oss undrende til avgjørelsen om å foreta en intern omplassering for å fylle denne stillingen, uten hensyn til kvalifikasjonsprinsippet og offentlig utlysning,» skriver Bibliotekarforbundet Telemark i denne kommentaren om biblioteksjefsaken i Seljord kommune.

Styret i Bibliotekarforbundet Telemark distriktslag har fulgt med på debatten om biblioteksjef-saken i Seljord kommune. Vi stiller oss undrende til avgjørelsen om å foreta en intern omplassering for å fylle denne stillingen, uten hensyn til kvalifikasjonsprinsippet og offentlig utlysning.

Vi reagerer på rådmannens påstander om hvordan kvalifikasjonsprinsippet fungerer:

«Eg har behov for å presisere kva kvalifikasjonsprinsippet betyr; det seier at du skal tilsette den best kvalifiserte søkjaren, noko som føreset at det er ein tilsettingsprosess med fleire søkjarar. Det er det ikkje i desse sakene som det her visast til, og kva som måtte finnast av kvalifiserte folk der ute har ingen påverknad når det gjeld slike interne prosessar.» (VTB 19.10.2021)

I et annet innlegg (VTB 18.10.2021) skriver hun:

«Når det gjeld kvalifikasjonsprinsippet, er det som du seier slik at man skal tilsette dei med best kompetanse i ein rekrutterings-/tilsettingsprosess. Nå er det slik at vi i denne saka ikkje har ein slik prosess. Kva som måtte fins av kompetanse der ute har såleis ingen betyding.»

«Det er ikkje slik at ein i kommunal sektor pliktar å lyse ut stillingar.»

Den klare hovedregel er at ledige stillinger i kommunen skal lyses ut, og det skal tungtveiende grunner til for ikke å gjøre dette. Dette er spesielt viktig ved ettertraktede og ledende stillinger, noe denne biblioteksjef-stillingen er.

Vi viser til Sivilombudet: «Ved ansettelser i offentlig stilling skal kvalifikasjonsprinsippet følges. Prinsippet er lovfestet i statsansatteloven, men gjelder også ansettelser i kommunale stillinger på ulovfestet grunnlag». https://www.sivilombudet.no/uttalelser/ansettelse-i-strid-med-krav-i-utlysningsteksten-3/

Vi viser også til en uttalelse fra Sivilombudet i en lignende sak der en kommune har unnlatt å utlyse en stilling: «[D]et ulovfestede kvalifikasjonsprinsippet […] forutsetter at offentlige stillinger blir kunngjort på en slik måte at det blir allment kjent at stillingen er ledig, slik at aktuelle kandidater får en oppfordring til å søke eller melde sin interesse. Utlysingen skal bidra til at tilsettingssaken blir så godt opplyst som mulig, for å sikre at den som samlet sett er best kvalifisert kan bli tilsatt.» Dette er hentet fra denne uttalelsen: https://www.sivilombudet.no/uttalelser/tilsetting-i-kommunale-lederstillinger-uten-utlysning/

Når kommunen sier at det som måtte finnes av kompetanse der ute ikke har betydning, så er ikke dette en riktig forståelse av kvalifikasjonsprinsippet.

Det spesielle i denne saken er at stillingen har vært utlyst og trukket tilbake før søknadsfristen utløp. Hvorfor har kommunen valgt å ikke ha en ordinær tilsettingsprosess? Avgjørelsen om å trekke tilbake stillingsutlysningen blir først begrunnet med økonomiske hensyn av rådmannen.

Ved flere anledninger, blant annet til Vest-Telemark Blad den 3.10 og 8.10, har hun sagt at dette er gjort med bakgrunn i budsjett og for å spare penger. Det fremstår derfor kuriøst for oss at rådmannen noen uker senere velger å begrunne det med behov for omplassering, jmf. AML § 4-6:

«Frå tid til annan opplever ein kommune at tilsette av helsemessige eller andre, personlege grunnar har behov for omplassering, jamfør AML § 4-6. Som arbeidsgjevar pliktar ein å strekke seg langt for å finne anna, eigna arbeid til den tilsette. Dersom kommunen har ei ledig stilling som den tilsette blir vurdert som kvalifisert til, treng ikkje stillinga å bli lyst ut, då tilretteleggingsplikten er førande» skriver rådmannen i tilsvar til Furuvang og Holtars leserinnlegg (VTB 19.10.2021).

Dette virker for oss som et påskudd de har kommet med i ettertid, når man ikke finner grunnlag i loven for budsjettvinklingen. Vi mener det er underlig å bruke denne paragrafen til å begrunne omplasseringen, når kommunen i forbindelse med at utlysningen ble trukket var tydelige på at dette var gjort for å spare penger.

Bibliotekarforbundet Telemark forventer og krever at Seljord kommune gjennomfører utlysningsprosessen etter gjeldende lover og regler, og at den beste kandidaten ansettes.

Hanne Nesset, Leder i BF Telemark Distriktslag
Mari Honningdal, Styremedlem, BF Telemark Distriktslag

Leserinnlegget ble først publisert i Vest-Telemark Blad

Les også: Kommune trakk stillingsutlysning – ansatte biblioteksjef internt