Dansk BF vurderer nytt navn

– Jeg tror at vi kan flytte identiteten, samholdet og nettverket inn under et annet navn. Jeg tror vi er nødt til det, så vi får et navn som mange flere kan identifisere seg med, sier stedfortredende formand for det danske Bibliotekarforbundet Jette Fugl.

Det danske Bibliotekarforbundets hovedbestyrelse besluttet i mars å sette i gang i en prosess for å undersøke om forbundet skal få et nytt navn.

– BFs hovedbestyrelse startet i 2017 et utviklingsprosjekt for å styrke BF som følge av forandringer i utdanningene, arbeidsmarkedet og medlemsgruppen. Å vurdere om BF skal ha et nytt navn er en naturlig følge av denne prosessen, sier Jette Fugl, som er fungerende formand (det heter fremdeles så i danske BF) i det danske Bibliotekarforbundet mens formand Tine Segel er i barselpermisjon.

Attraktivt for de med andre utdanninger

– Personlig er min arbeidstittel informasjonsspesialist og etter det vil jeg så tilføye Bibliotekar DB. Jeg vil alltid kalle meg bibliotekar. Det er min faglige identitet, og det endrer forbundets navn ikke på. Det er heller ikke meningen. Men hvis forbundet fortsatt skal kunne organisere de unge, som utdanner seg i dag på våre felt, nemlig data, informasjon, kultur og viten, og hvis forbundet skal være attraktivt for de mange som har andre titler og utdanninger enn meg, slik som Knowledge Manager, Digital Manager, Records Manager, Prosjektleder, Seniorrådgiver, Seniorkonsulent, Webmaster og så videre, så må vi finne et navn som kan avspeile bredden i de felt vi arbeider innenfor, snarere enn som nå én fagtittel. Derfor har BF bruk for et nytt navn, sier Jette Fugl til det danske BFs fagmagasin Perspektiv.

Bredere arbeidsmarked

På spørsmål om hvilke endringer som gjør et navneskifte nødvendig, svarer Fugl:

– Verden omkring oss forandrer seg. Hele utdanningsområdet har forandret seg. Biblioteksskolen finnes ikke lengre, og siden utdanningen fusjonerte med Københavns Universitet, har den skiftet navn to ganger og er nå i ferd med å bli slått sammen med Institut for Medier, Erkendelse og Formidling. Det er ikke nødvendigvis fordi man vil være bibliotekar at man studerer informasjonsvitenskap.

– Utdannelsen i «Bibliotekskundskab og videnskommunikation» på Syddansk Universitet er et annet eksempel på at studentene går i forskjellige retninger, og fremover vil BF også få medlemmer fra andre studier, fordi de arbeider innen feltene data, informasjon, kultur og viten. Men det vi ofte hører fra mange studenter er at de ikke føler at Bibliotekarforbundet er et sted for dem, sier BF-lederen, og fotsetter:

– Studentene orienterer seg mot et mye bredere arbeidsmarked, og derfor er titelen i forbundets navn for mange en barriere mot å melde seg inn. Men innholdet i fagforeningen – alle de gode arrangementene, rådgivning om lønn og ansettelse og den viten vi har om faget deres, den er relevant for studentene. Når vi holder en konferanse for dem under navnet «Digitale humanister», så er det rift om plassene. Derfor er jeg også svært optimistisk om at et navneskifte kan gi oss en boost i forhold til å kunne verve studenter fra flere forskjellige utdanninger.

Fallende medlemstall

Stedfortredende BF-formand Jette Fugl mener dette er nødvendig.

– For vi står i en situasjon hvor medlemstallet går ned, fordi mange går av med pensjon, fordi studiene tar opp færre, og fordi bibliotekene – som er vårt tradisjonelle arbeidsmarked – rekrutterer færre. Omvendt viser en arbeidsmarkedsanalyse som BF har fått utarbeidet, at man i det private vil ansette flere med BFernes faglighet enn tidligere. Derfor er det en del av utviklingsprosjektet at vi skal bli sterkere i hvordan vi ivaretar interessene til denne medlemsgruppen. Jeg ser også en tendens til at det i det offentlige oppstår nye stillinger utenfor bibliotekene. Også en slik utvikling skal et nytt navn understøtte.

– Er du ikke bekymret for at de medlemmer som kaller seg bibliotekarer kan føle at forbundet ikke lenger er for dem, hvis BF skifter navn?, spør journalisten.

– Det er sikkert medlemmer som har forbehold, men jeg opplever at vi er gode til å lytte til hverandre i BF. Derfor skal vi i dialog med medlemmene. I første omgang nedsetter hovedbestyrelsen en tenketank med medlemmer og representanter fra hovedbestyrelsen, som har forskjellige ansettelsessteder og arbeidsområder. Der skal vi snakke om fordeler og ulemper ved et eventuelt navneskifte, og vi skal bli tydelige på å snakke om vår identitet og faglighet og de felt vi arbeider innenfor.

Fagligheten i Bibliotekarforbundet

Jette Fugl vil altså fokusere på det som samler dem og kan være fellesnevneren også i et nytt navn.

– Vi er alle opptatt av fagligheten i BF, og vi ønsker en sterk fagforening også i fremtiden. Det krever medlemmer, og det krever at vi følger med utviklingen. Det kan et nytt navn være med på å sikre. Men navnet kommer jo ikke til å endre måten de nåværende medlemmene opplever BF. Vi skal jo ikke helle barnet ut med badevannet. Men jeg tror at vi kan flytte identiteten, samholdet og nettverket inn under et annet navn. Jeg tror vi er nødt til det, så vi får et navn som mange flere kan identifisere seg med. Men jeg er også klar over at dette er en stor oppgave, og derfor er det en meget grundig prosess hovedbestyrelsen setter i gang, avslutter Jette Fugl.

Stor pensjonistgruppe

Dansk BF hadde ved siste årsskifte 4300 medlemmer. Ca. 2800 av disse er yrkesaktive: ca 1800 i kommuner, ca 700 i staten og ca 300 i privat sektor. De øvrige er enten studentmedlemmer, pensjonistmedlemmer (p.t. den største faggruppen), passive medlemmer eller medlemmer uten fast arbeid.

Gruppen av medlemmer mellom 61 og 65 år var ved årsskiftet den største blant de av BFs medlemmer som betaler fulltidskontingent. De fleste av dem forventes å gå av med pensjon i løpet av de neste fem årene. Først fra 2022 forventes de pensjonsrelaterte utmeldelsene fra BF å falle.