Bilder fra 25 år med BF

I dag er det nøyaktig 25 år siden Bibliotekarforbundet ble stiftet. Med sterke viljer og økende kompetanse har vi gått fra å være en ideell til å bli en profesjonell organisasjon. Mye kunne fortelles fra denne reisen. Vi har valgt å la et bilde fra hvert av de 25 årene gi små gløtt inn i hendelser som forteller noe om BFs utvikling.


1992 – Opprør og underskrifter

Rannveig Egerdal Eidet og Frode Bakken satte i mai 1992 i gang en underskriftsaksjon for å etablere en ny fagforening for bibliotekarer og søke opptak for denne i AF. De rettet også en sterk appell til styrene i BAF, NBL og FBF om å bidra til dette. Begrunnelsen var dels oppsplittinga av bibliotekarer i flere organisasjoner, dels at bibliotekarene hadde sakket lønnsmessig akterut. Aksjonen ga 472 underskrifter på kort tid, og arbeidet med å etablere Bibliotekarforbundet kunne dermed starte. (Foto: Privat)


1993 – Grunnlaget legges

Stiftelsesmøtet for Bibliotekarforbundet var lørdag 12. juni 1993. Vi var rundt femti medlemmer av ”Prosjekt Bibliotekarforbund” samlet i lokalene til Statens bibliotek- og informasjonshøgskole i Dælenenggata i Oslo. Der ble grunnlaget for organisasjonen lagt, med vedtekter, fylkeslag, kontingent, målprogram, osv. Og der ble BFs første forbundsstyre valgt. Fra venstre Kristin Østerholt (kasserer), Kristin Storvig (AU-medlem), Erling Bergan (nestleder), Randi Rønningen (forbundsleder), Turid Holtermann (styremedlem) og Kirsten Grøtte (sekretær). Det syvende styremedlemmet Anne-Mette Vibe var ikke til stede da bildet ble tatt. (Foto: BF)


1994 – Den første vervinga

En viktig oppgave for det første forbundsstyret i BF var å verve medlemmer. Selv om stiftelsesmøtet hadde vedtatt nye kontingentsatser (2460 kroner i full jobb, 1848 kroner i under ½ stilling og 300 kroner for studentmedlemmer), så måtte vi komme inn i en hovedorganisasjon før vi kunne avkreve slik kontingent. I hele 1994 betalte medlemmene derfor kun 200 kroner i årskontingent (100 for studentmedlemmer). Her ser vi forbundsleder Randi Rønningen blant bibliotekstudenter i Dælenenggata våren 1994. Senere Deichman-tillitsvalgt Heidi Scarth Stene til høyre for henne. (Foto: Erling Bergan)


1995 – De første kursene

Skolering av tillitsvalgte var noe BF valgte å satse mye på i startfasen. Det første kurset skulle egentlig arrangeres i juni 1995, men streiken gjorde at det ble utsatt til desember. Det var 60 påmeldte til 30 plasser på BFs første kurs om avtaleverk og forhandlingsteknikk, med Randi Rønningen og Elly Frogner som foredragsholdere. Deltakerne ble kjørt gjennom simulerte forhandlinger.

Her regner arbeidsgivergruppa ut kostnadene ved kravene som er stilt. En ung Roger Dyrøy ved enden av bordet. (Foto: Sølvi Karlsen)


1996 – Eget kontor og egen ansatt!

BF fikk kontorlokaler i Lakkegata allerede i 1995 og var der til mars 2011. Da Sølvi Karlsen (t.v.) ble organisasjonssekretær i 1995, var hun den første ansatte i BFs sekretariat. Randi Rønningen ble helt frikjøpt i 1997 og hadde også kontor i 4. etasje i Lakkegata. Sølvi jobbet i BF til 1999, da Birgitta Lund-Grønberg overtok, omtrent samtidig med at Siri Sjursen overtok som forbundsleder. I 2001 var det også ”dobbeltskifte”, da Monica Deildok ble forbundsleder og Thor Bjarne Stadshaug ble organisasjonssekretær.

Logoen som prydet veggen bak dem var laget av formgiveren Johnny Snapa, og ble brukt av BF helt fram til mai 2009, da firmaet Visendi utviklet en helt ny logo med tilhørende grafisk profil for BF. (Foto Erling Bergan)


1997 – Det viktige lokale arbeidet

Det var ikke bare fylkeslag som kom i igang for det nye Bibliotekarforbundet utover på nittitallet. På arbeidsplasser med mange BF-medlemmer organiserte de seg med egne klubber , uten at vedtektene gjorde dette helt nødvendig. Her er en del av Bibliotekarforbundets medlemmer i Bærum kommune samlet til årsmøte i februar 1997. BF hadde litt over 40 medlemmer i kommunen på dette tidspunktet, litt over halvparten ved Bærum bibliotek, resten var skolebibliotekarer i kommunen.

Kirstin Vinje, sittende i midten, var leder av BF-klubben i Bærum. Tema på årsmøtet var lønnsoppgjør, konfliktberedskap, omorganisering i kommunen og kompenasasjon for lørdagsjobbing. I slike saker gjorde BFs tillitsvalgte seg godt gjeldende i kommunen.  (Foto: Erling Bergan)


1998 – Fylkeslag med erfaring

Morten Haugen var i 1998 leder av BFs fylkeslag i Trøndelag, og hadde den samme rollen i mange år etterpå. Han var med i organisasjonsutvalget i 2003, og ledet det nye organisasjonsutvalget som avla rapport i 2013.

Her overrekker han blomster til Kirsti Sand (i midten) og Sissel Bostad Michaelsen som takk for streikeinnsatsen. Begge arbeidet ved Trondheim folkebibliotek, som hadde 4 medlemmer ute i streik våren 1998. (Foto: Privat)


1999 – AF går opp i liminga

At det nye Bibliotekarforbundet søkte om opptak i Akademikernes Fellesorganisasjon (AF) da vi startet opp i 1993, var nærmest en selvfølge. Men det viste seg etter hvert å være mye uro i rekkene. Da Aud Blankholm ble AF-leder i 1999 bar det ut til forbundene for å drøfte ”fornying av AF”. Her med BF-leder Randi Rønningen. Men AF sto ikke til å redde, viste det seg. To år seinere var AF oppløst og medlemsforbundene spredt for alle vinder. Et knippe forbund valgte i 2001 YS som sin nye hovedorganisasjon. Blant dem var Bibliotekarforbundet. (Foto: Erling Bergan)


2000 – Skandinavisk samarbeid

Forbundsstyret i BF besøkte vårt danske søsterforbund i august 2000. Siden den gang har det vært årvisse møter mellom bibliotekarforbundene i Danmark, Sverige og Norge. Møtene går på omgang mellom de skandinaviske hovedstedene, og har et program med tyngdepunkt i vertslandets problemstillinger, men der alle bidrar. Disse møtene har vist oss at den nordiske modellen har mange varianter. Lønnsdannelsen er svært ulik, men bibliotekutviklingen innen for eksempel ebøker og meråpent har vi felles.  (Foto: Erling Bergan)


2001 – Studentorganisering

Avgående forbundsstyre drøfter en flokete sak om organisering av fylkeslag, under landsmøtet i 2001. Fra venstre forbundsleder Siri Sjursen, Kirsten Leth Nielsen, Hanne Fosheim, Gro Heidi Råmunddal, organisasjonssekretær Birgitta Lund-Grønberg, Monica Nævra og Richard Madsen. Det var på dette landsmøtet at BFs studentlag ble slått sammen med Oslo/Akershus BF. Monica Deildok, påtroppende BF-leder, var redd signaleffekten en nedlegging ville gi. – Men uansett må det nye forbundsstyret prioritere arbeidet med bibliotekstudentene, sa hun. (Foto: Erling Bergan)


2002 – Skjellsettende megling

I sitt første tariffoppgjør som BF-leder ble Monica Deildok kastet ut i en av de vanskeligste meglingene som har vært i kommunal sektor. Midt i en lang meglingsnatt skulle ulike stillingskoder plasseres i ulike kapitler, med ulik måte å få fastsatt lønna på. Kapittel 3/4/5-problematikken var et faktum. Her sitter BF-lederen med andre forbundsledere i YS-Ks forhandlingsdelegasjon en natt under meglinga. Det hører med til historien at den ferske BF-lederen gjorde en jobb som imponerte mange den natta. (Foto: Erling Bergan)


2003 – Studentverving

På de store bibliotekmøtene annet hvert år, på den nordnorske bibliotekkonferansen og ved semesterstart for nye studenter ved Høgskolen i Oslo: BF er til stede med stand og materiell. Her er Ritha Helland på plass på Bislet for å møte de nye bibliotekarstudentene i august 2003. Rollups med slagord og BFs grafiske profil er en del av markeringa, sammen med utdeling av Bibliotekaren, brosjyrer, krus med BF-logo, m.m. BF-stand gir sentrale BF-ere en god anledning til å snakke med bibliotekarer og studenter om betydningen av fagforeningsarbeid, og få tilbakemeldinger på hvordan BF jobber og hva vi bør prioritere. (Foto: Erling Bergan)


2004 – Fakkeltog for filial

Det var ikke bare i 2002 at det gikk fakkeltog for bibliotek i Oslo. Den gang var det mot kulturministerens forslag om å gjøre folkebibliotek til en frivillig sak for kommunene, og fakkeltoget gikk på Karl Johan. I januar 2004 var det et stille men effektfullt fakkelhav rundt Nordtvet filial i Oslo, mot forslaget om å nedlegge denne avdelinga og eventuelt overlate driften til frivillige. Begge disse ”fakkelsakene” endte godt – sett med BFs øyne. Lovkravene står fast og Nordtvet lever videre. (Foto: Erling Bergan)


2005 – Frivillige som arbeidskraft

BFs hovedtillitsvalgte i Bærum kommune, Stine Bye Aarnes, vender tommel ned når formannsskapet skal behandle spørsmålet om å la frivillige drive en av kommunenes bibliotekfilialer. Saken vekker en viss nasjonal oppsikt, blant annet med fungerende BF-leder Hanne Brunborg på NRK TV. BF er sterkt engasjert mot forslaget, som blir moderert i kommunestyret: ”Kommunestyret er opptatt av at de frivillige ressursene skal være et supplement til den kommunale virksomheten.” Men kommunen ville likevel utrede frivillighet på bred basis. (Foto: Erling Bergan)


2006 – Samlet innmelding

De fleste bibliotekarene ved Høgskolen i Østfold var inntil sommeren 2006 organisert i Forskerforbundet. Men så skjedde det noe. Personalet inviterte både Bibliotekarforbundet og Forskerforbundet for å høre hva de kunne tilby.

Etter orienteringen drøftet de alternativene og besluttet samlet overgang til BF. Bibliotekarforbundet ved Høgskolen i Østfold gikk fra 2 medlemmer til 16 medlemmer nærmest over natta. (Foto: Erling Bergan)


2007 – Kickoff før lokale forhandlinger

Under landsstyremøtet året før hadde Marit Somby, fylkesleder for Finnmark BF, foreslått at BF sentralt reiste rundt og hadde fylkesvise seminar etter de sentrale forhandlingene, for å drøfte og forberede de lokale forhandlingene som kom utover høsten. Forslaget fikk tilslutning og i 2007 arrangerte BF den første runden med det som ble hetende kick-off. Her er forbundsleder Monica Deildok i Østfold BF i juni 2007, været i Fredrikstad tillot utendørsmøte denne dagen. Arrangementsformen har for øvrig vist seg svært levedyktig. (Foto: Erling Bergan)


2008 – Nye stemmer

Under de store bibliotekmøtene annet hvert år begynte BF i 2008 med et arrangement de kalte ”Nye stemmer”. Det er en anledning til å møte spennende kollegaer som mange ikke kjenner ennå, som kommer med andre innfallsvinkler og som ser nye muligheter. Her åpner Monica Deildok seminaret, der Ellen Berg Larsen, Kim Tallerås og Åsta Louise Myr fikk talerstolen til å snakke om Formidling og mangold, Bibliotekenes tilstedeværelse på nettet og Brukernes synsvinkel i utdanningsbibliotek. Kim Tallerås disputerte for øvrig til doktorgraden dagen før BFs 25-års jubileum! (Foto: Erling Bergan)


2009 – Hele stillinger

Mette Rysjedal, Deichman-bibliotekar og medlem av forbundsstyret, gikk ut i regionavisa Firda og påpekte at det ikke fristet folk som henne å returnere til hjemfylket Sogn og Fjordane, når hun så utlyst 80 % biblioteksjefstilling i Fjaler kommune. Firda kjørte saka på forsida. Da ble det aktivitet i kommunen, politikere og administrasjon tok kritikken inn over seg, økte opp stillinga til 100 %, og fikk selvsamme Mette til å søke – og ta imot – stillinga like etterpå. Denne snøballen begynte å rulle på et styreseminar året før, der styremedlemmene i BF jobbet med med mulige avisinnlegg om bibliotekpolitikk og andre saker forbundet er opptatt av. Mettes artikkelidé fra seminaret gikk altså hele veien. (Foto: Erling Bergan)


2010 – Streik!

Karen Lise Tøsse var tillitsvalgt for BFs medlemmer ved Sandnes bibliotek, og hadde vært det i tre år. Men utfordringene hun fikk i månedsskiftet mai-juni det året var nok et nummer større enn hva hun hadde opplevd i vervet tidligere. Alle 11 BF-medlemmer ved biblioteket var tatt ut i streikens første fase, sammen med medlemmer i Hammerfest og Os. Men (fra venstre) Bjørg Øvrebø Aske, Karen Lise Tøsse og Anna Elisabeth Bertheussen tok streikevaktene på strak arm. (Foto: Erling Bergan)


2011 – Bare bibliotekarer? Bare i bibliotek?

På BFs landsmøte i november 2011 ble Monica Deildok gjenvalgt som leder. Margunn Haugland ble ny nestleder, og tre år seinere ble hun valgt til forbundsleder. Delegatene fra Oslo/Akershus var aktive under 2011-landsmøtet, blant annet for å tydeliggjøre at BF skal arbeide for å styrke betydningen av institusjonene bibliotekarene jobber i, enten dette er bibliotek eller noe annet. Her er de samlet til rådslagning i en pause. Stående bakerst er fylkeslagets daværende leder Britt Helen Bjørnback. Videre med klokka: Ingeborg Motzfeldt, Silje Grøtan Torp, Miriam Bakkeli, Helen Nyen, Kristine Mesgrahl, Anne Karine Sandberg og Vibecke Stockinger Lundetræ. (Foto: Erling Bergan)


2012 – Nye i verv

Noen av BFs fylkesledere har vært med i gamet i mange år, mens andre er relativt nye i rollen. Trygve Kikut ble valgt til leder av Vestfold BF våren 2012. Han er bibliotekarutdannet med bachelor i dokumentasjonsvitenskap fra Universitetet i Tromsø. Våren 2008 var han landsmøtedelegat fra Troms BF. I vervet som fylkesleder i Vestfold etterfulgte han Richard Madsen, som i tillegg til å ha vært fylkeslagsleder også har sittet i forbundsstyret i tre perioder. Her er Trygve på fylkeslederkurs på Gardermoen like etter han overtok vervet. (Foto: Erling Bergan)


2013 – Ebøker

BFs arbeidsgruppe for e-bøker kom i gang i 2013 under ledelse av Ørjan Persen. Han og arbeidsgruppa har vært aktive på en rekke arenaer siden den gang. ”Både forbundsstyret og landsstyret i BF har nytt godt av den store kompetansen arbeidsgruppa har på dette området”, het det i beretninga til landsmøtet i 2014. Oppdraget var å ha særlig fokus på temaet bibliotekarer og e-bøker, og spesielt på problemstillingen: Hvordan skal bibliotekarers kompetanse brukes, endres og bli etterspurt i fysiske bibliotek, når de fysiske bok-eksemplarene forsvinner og erstattes av digitale dokumenter som ikke trenger å gå «omveien» om fysiske bibliotek på veien til brukerne? (Foto: Embret Rognerød)


2014 – Ledere som medlemmer

Bibliotekarforbundet fokuserte på nye lederstemmer under Bibliotekmøtet i Trondheim i mars 2014.

De tre innlederne var alle fra Buskerud, alle fra bibliotek med spennende utviklingstrekk, som krevde mye av dem som ledere. Som bakteppe lå ny formålsparagraf i biblioteklova, kommende kommunereform, ny bibliotekplan under arbeid i Buskerud, generelle utviklingstrekk og utfordringer når det gjelder økonomi, digitalisering, osv. Biblioteksjefene fikk fortelle hvordan de møtte disse utfordringene.

Her er de tre innlederne sammen med forbundsleder Monica Deildok. Fra venstre Marianne Tollefsen Bakken (biblioteksjef i Ringerike), Elin Mariboe Hovde (biblioteksjef i Modum, Sigdal og Krødsherad) og Elisabeth Bergstrøm (biblioteksjef i Kongsberg). (Foto: Erling Bergan)


2015 – Tillitsvalgtkonferansene

Et nytt innslag i BFs kursportefølje ser dagens lys: Tillitsvalgtkonferansen. Den ble for første gang avholdt i Trondheim i november 2015 og samlet over 70 tillitsvalgte fra hele landet. Konferansen hadde tema «Tillitsvalgte og ytringsfrihet». BFs andre tillitsvalgtkonferanse ble avholdt i november 2016 og samlet over 60 tillitsvalgte. Konferansen hadde tema «Omstilling, reformer og nye arbeidsoppgaver». Tillitsvalgtkonferansene var et løft som ikke minst daværende forbundsleder Margunn Haugland sto bak.

Her fra tillitsvalgtkonferansen i 2015: Embret Rognerød intervjuer (fra høyre) BF-tillitsvalgte Linda Rasten, Hege B. Johnsen og tidligere forbundsleder Monica Deildok om hvordan det er å være BF-tillitsvalgt i offentligheten. (Foto: Erling Bergan)


2016 Fra YS til Unio

Å skifte hovedorganisasjon er en krevende prosess. Sekretariatet og forbundsstyret utredet og drøftet spørsmålet i mange omganger før fylkeslagene hadde egne medlemsmøter om dette, og til slutt et ekstraordinært landsmøte som fattet det endelige – og enstemmige – vedtaket 14. november 2016. Et enstemmig representantskap i Unio vedtok 7. desember 2016 å ta opp Bibliotekarforbundet som nytt medlemsforbund fra 1. januar 2018. Utmelding av YS ble sendt YS samme dag. Dermed ble BF et forbund i Unio-familien, der de fleste andre høgskoleutdannede yrkene også er med. Nye forhandlingspartnere for de tillitsvalgte og nye forsikringsordninger for medlemmene er blant de tingene BF nå venner seg til.

Her fra medlemsmøte i Hordaland BF i oktober 2016, om overgangen fra YS til Unio. Også her ble det solid flertall for skifte av hovedorganisasjon. (Foto: Erling Bergan)


2017 – Arbeidstid

Sekretariatet i BF får ofte henvendelser som gjelder arbeidstid. Henvendelsene er ofte i forbindelse med utvidet åpningstid eller arrangement på bibliotekene, og hvordan en skal ordne arbeidstiden i den forbindelse.

Bibliotekarforbundet har gjennom flere år arbeidet med å få på plass en arbeidstidsavtale ved Deichmanske bibliotek i Oslo. Stridens kjerne var tolkning om hva den ordinære arbeidstiden skal være og hvor mange dager i en uke de ansatte skal jobbe. Høsten 2015 var BF på vei til å stevne Oslo kommune for Arbeidsretten på grunn av tolkningen. I august 2016 endret arbeidsgiver holdning til saken. Våren 2017 er vi blitt enige med Oslo kommune om hvordan prinsippene for arbeidsplanen ved Deichmanske bibliotek skal være. Fagforeningene har blant annet fått gjennomslag for 5 dagers uke slik det står i avtaleverket i Oslo kommune.

Her fra vestfløyen i hovedbiblioteket på Hammersborg. (Foto: Erling Bergan)


2018 – Skolebibliotek

Bibliotekarforbundet har fokus på skolebibliotek, er aktive i Aksjon skolebibliotek og deltar i møter med politikere om dette. Skolebibliotek er da også et felt som BFs siste landsmøte vedtok skulle være ett av tre områder som forbundet skal «ha et særlig fokus på».

I Bibliotekarens første nummer i 2018 besøkte vi blant annet Rommen skole og møtte den erfarne skolebibliotekaren Ann-Iren Bårdsnes. Kombinasjonsbibliotek er krevende. Det er mye Ann-Iren gjerne skulle gjort med mer tid tilgjengelig. (Foto: Erling Bergan)


Les mer om «BF 25 ÅR»: