Bibliotekarforbundets landsmøte 2023: Endringer i medlemskriterier og kontingent, og ny retning for forbundet

Bibliotekarforbundets landsmøte ble gjennomført 23.-24. november. Her kan du lese mer om hva som ble besluttet da organisasjonens høyeste organ var samlet på Gardermoen forrige uke.

Historiske endringer i medlemskriteriene

Bibliotekarforbundets landsmøte har vært en bemerkelsesverdig begivenhet. 70 stemmeberettigede delegater møtte opp til et landsmøte som i løpet av to dager foreslo, debatterte og vedtok endringer i forbundets historie. Debatten om åpning av medlemskap i forbundet har gått varmt for seg over en årrekke og det har blitt foreslått endringer i medlemskriteriene på de siste fire landsmøtene. Denne gangen ga landsmøtet sitt tilslutning til at forbundet også er åpent for de som har høyere utdanning og jobber med bibliotekfaglige arbeidsoppgaver, men som ikke nødvendigvis har bibliotekfaglig utdanning. Vedtektsendringer krever to tredjedels flertall blant delegatene.

Bærekraftig fremtid gjennom kontingentøkning

Da forbundsstyret tidligere i høst la frem sakspapirene til landsmøtet, lå det også inne et forslag om kontingentøkning for yrkesaktive medlemmer. En bærekraftig strategi inkluderer økning i kontingenten, som vil gi Bibliotekarforbundet større handlingsrom til å støtte medlemmene og forfølge viktige initiativer. Landsmøtet har besluttet å øke kontingenten fra 1,35 prosent til 1,4 prosent av yrkesaktive medlemmers bruttolønn. Maksimumskontingenten settes til 840 kroner pr. måned. Virkningsdato er 1. januar 2024. Samtidig blir studentmedlemskapet gratis fra nyttår.  

Kjente og nye fjes i ledelsen

Med valg av nytt forbundsstyre og med en ny leder i spissen, går Bibliotekarforbundet inn i en ny landsmøteperiode med gode styringsdokumenter som landsmøtet har vedtatt. Ola Eiksund skal sammen med resten av forbundsstyret gjennomføre den politikken som er lagt gjennom Bibliotekarforbundets målprogram og i vedtatte uttalelser. Eiksund er ny i forbundsstyret, men har med seg mange erfarne styremedlemmer, da flere i forbundsstyret valgte å ta gjenvalg etter forrige periode.

Gode styringsverktøy for framtiden gjennom nytt målprogram og uttalelser

Landsmøtet vedtok nytt målprogram for den kommende treårsperioden. Målprogrammet har med seg både videreføring av viktige føringer fra tidligere målprogram, men også nye føringer som blant annet vil styrke tillitsvalgtarbeidet i organisasjonen. I tillegg til målprogrammet vedtok landsmøtet tre uttalelser: