Bibliotekarene må være med

Bibliotekarforbundet har levert innspill til profesjonsmeldingen. Regjeringen arbeider med en stortingsmelding om profesjonsutdanningene som etter planen vil legges frem våren 2024.

Også de små profesjonene må få plass

Kunnskapsdepartementet, som har ansvar for meldingen, vektlegger de store profesjonsutdanningene som lærere, ingeniører, helse- og sosialfagarbeidere i arbeidet. For Bibliotekarforbundet har det vært viktig å få med at også bibliotekarprofesjonen må belyses i stortingsmeldingen. Også de små profesjonene er avhengig av kompetent arbeidskraft.

Krav om oppdatert kunnskap og kompetanse

I innspillene til profesjonsmeldingen vektlegger Bibliotekarforbundet at forsknings- og erfaringsbasert kunnskap og kompetanse må styrkes i utdanningene og hos de ansatte, dersom vi skal nå bærekraftsmålene. I tillegg er det vesentlig å jobbe for å oppdatere kompetansen gjennom hele yrkeslivet, i takt med endringene i samfunnet.

Den teknologiske utviklingen stiller høye krav til oppdatert kompetanse, og dette gjelder i høyeste grad bibliotekarer.

Veronicha Angell Bergli. Foto.
Forbundsleder Veronicha Angell Bergli er opptatt av at de små profesjonene ikke må bli usynlige i en ny profesjonsmelding. Foto: Christine Tolpinrud.
forbundsleder Veronicha Angell Bergli.

Etterlyser samspill mellom utdanning og praksis

I dag er det fullt mulig å ta deltidsutdannelse og videreutdannelse i kombinasjon med jobb. Dette er helt avgjørende både for sikre utvikling av profesjonen og tjenestene i bibliotekene. Bibliotekarforbundet påpeker nødvendigheten av at arbeidsgivere tilrettelegger for denne type kompetanseheving hos sine ansatte.

Samtidig må praksisfeltet for studentene gjennomgås og forbedres, blant annet gjennom støtteordninger til praksisstudenter. I dag kompenseres praksisstudenter lite, og tilbudet om praksisplasser under utdanning medfører gjerne belastninger for studerende i form av ekstra utgifter, som reisekostnader og økte bokostnader.

Bibliotekarforbundets innspill til profesjonsmeldingen kan du lese her.