BF står skulder ved skulder med helsefagbibliotek i Gaza

I åtte år har BF bidratt faglig for å gjøre Gaza Health Sciences Library vellykket. Nå har tida kommet for også å bidra økonomisk til vårt bibliotekfaglige solidaritetsprosjekt.

Fire legestudenter gjør PubMed-søk i Gaza Health Sciences Library. Nettbasert tjenester er bibliotekets hovedprodukt. (Foto: Erling Bergan)

Bibliotekarforbundet gikk i 2009 inn i et samarbeid med bistandsorganisasjonen NORWAC om utvikling av Gaza Health Sciences Library (GHSL). I 8 år har dette vist seg å være et svært vellykket prosjekt. Biblioteket har et stabilt og kompetent personale, full tilgang til PubMed gjennom Hinari, WHOs program for tilgang til helsefaglige tidsskriftartikler for lavinntektsland, stabil internettforbindelse, godt datautstyr og romslige lokaler i Al-Shifa Hospital i Gaza by. Ingen av disse faktorene er en selvfølge i et avstengt og fattig område som Gaza. Og alle faktorene er et resultat av en bevisst bibliotekstrategi utarbeidet av Bibliotekarforbundet, Norwac og det lokale helseministeriet i fellesskap.

Faglig bistand

BF har ikke bidratt med penger til dette prosjektet, men å organisere faglig bistand. Pengene har kommet fra private donasjoner som Norwac har mottatt etter krigene som Gaza har opplevd, og fra offentlige bistandsmidler.

I fjor sommer ble det klart at regjeringen omprioriterte bistandsmidlene til tiltak for flyktninger i Norge. Dette har gitt reduserte tildelinger for en rekke organisasjoner, også NORWAC. Resultatet har vært dramatiske kutt og en rekke helseprosjekter som må fases ut. NORWAC vurderer GHSL som så viktig og vellykket at de beholder det administrative ansvaret for dette prosjektet, som nå er helt avhengig av eksterne økonomiske bidrag. Det vil si at jakt på inntekter og stram prioritering av utgifter er svært viktig framover. Bibliotekarforbundet er fremdeles faglig samarbeidspartner, men ansvaret for å sikre økonomien hviler tungt også på oss.

Doktor Mads Gilbert møtte GHSLs daglige leder Mahmoud Abu Amer på biblioteket på Al-Shifa Hospital i Gaza 1. oktober i år. Et hjertelig gjensyn. Legene Mads Gilbert og Erik Fosse er kjent for sitt mangeårige arbeid for Norwac i Gaza, ikke minst under den voldsomme krigen i 2008-2009. (Foto: GHSL)

Langsiktig solidaritetsarbeid

Dette er bakgrunnen for at forbundsstyret i BF på sitt styremøte 8. september vedtok å bevilge 50 000 kroner på budsjettet for 2017 til NORWAC, øremerket bruk til Gaza Health Sciences Library. De vedtok også å legge inn en årlig bevilgning på 50 000 kroner til Gaza Health Sciences Library i budsjettforslaget for 2018-2020, som forbundsstyret legger fram for landsmøtet.

Dette er første gang BF bevilger faste beløp til bibliotekfaglig solidaritetsarbeid. Bevilgningene dekker ca halvparten av det minimum av driftsutgifter (lønn, internett og Hinari) som GHSL trenger for fortsatt å levere kvalitetstjenester til leger, medisinstudenter og annet helsepersonell i Gaza.

Vipps din støtte!

Norwac har også satt opp muligheten for enkeltpersoner å donere til GHSL gjennom Vipps-betaling. Dette gir deg muligheten til å bidra til at tilgangen på helsefaglig informasjon gjennom bibliotek blir mindre skjev i verden. Håpet er selvfølgelig at de en dag skal bli uavhengig av utenlandsk bistand. Men inntil det skjer, kan vi vise vår solidaritet som kollegaer.

Din støtte til Norwac /BF-prosjektet Gaza Health Sciences Library:  Vipps #126863

Eller vanlig bankoverføring til kontonummer 1503.61.48346.

Du velger selv ditt beløp. Alle bidrag gjør framtida for Gaza Health Sciences Library og bibliotekarene der tryggere.