BF på litteraturlunsj på Stortinget

Foto: Wanda Voldner

Bibliotekarforbundet deltok på litteraturlunsj med SV og Venstre på Stortinget denne uken. Der kom vi med våre innspill til bokloven, leselyst og budsjettforventninger.

Mandag 20. juni deltok BF ved forbundsleder Veronicha Angell Bergli og styremedlem Ørjan Persen på litteraturlunsj på Stortinget med SV og leder for familie- og kulturkomiteen, Grunde Almeland (V). Vi var invitert sammen med en rekke aktører og organisasjoner på litteraturfeltet for å komme med våre innspill til temaer som bokloven, leselyst og budsjettforventninger. I tillegg til tre minutter på talerstolen, fikk vi også sende et skriftlig innspill.

Vi benyttet muligheten til å løfte frem bibliotekarene og bibliotekenes viktige rolle på flere områder, og fremhevet særlig behovet for kompetanseøkning, styrket innkjøpsordning for e-bøker og skolebibliotekets rolle i leselyststrategien.

– Både bredden og spesialiseringen i biblioteksektoren er viktig, noe som vil si at folkebibliotek, skolebibliotek og fagbibliotek er like vesentlig både hver for seg og sett i sammenheng. Bibliotekarer og bibliotekene er viktige litteraturformidlere og motiverere til leselyst, og er viktige bidrag for å sikre at kompetansen som tilegnes skjer ved hjelp av korrekt kildebruk og god kildekritikk, uttalte Bergli.

Hun er godt fornøyd med møtet.

– Vi opplevde møtet som positivt, og samtlige trakk fram skolebiblioteket og folkebibliotekets viktige rolle. Vi håper på mer dialog og at politikerne tar med seg våre perspektiver videre, sier Bergli.

Her er en oppsummering av Bibliotekarforbundets innspill:

  • Det etableres en femårig strategi for etter- og videreutdanning av bibliotekarer i form av økte prosjektutviklingsmidler fra Nasjonalbiblioteket.
  • UDIRs tilskuddsordning for å styrke skolebibliotekenes arbeid med lesestimulering må videreføres og bør i tillegg utvides.
  • Det bevilges 15 mill. kroner til skolebibliotek og kompetansehevende tiltak i skolebiblioteket.
  • At Helsebiblioteket.no fullfinansieres over statsbudsjettet, og at bevilgningen økes med minst 15 mill. kroner.

Kulturfond

  • Antallet e-bøker økes i ordningene rettet mot barn og unge, uten at dette går på bekostning av antallet papireksemplarer.
  • Det settes i gang en prøveordning med innkjøp av e-lydbøker til barn og unge.
  • Forsøksordning med kjøp av papirbøker til barn og unge til 200 skolebibliotek videreføres.

Boklov

  • Bibliotekrabatten på 20 % på innkjøp av nye bøker må videreføres
  • Retten til utlån av e-bøker og e-lydbøker må lovfestes