BF kritisk til meråpent-telling i Ringerike

I en høringsuttalelse til Ringerike kommunes forslag til «Handlingsprogram 2019-2022» har BF-leder Jannicke Røgler og NBF/Buskerud-leder Camilla Sørbye innvendinger mot hvordan utviklingen av meråpent skal måles. Planen foreslår telling av antall brukere med «meråpent-avtale» som indikator i planperioden, med målsetting om å doble antallet.

Hovedbiblioteket i Ringerike ligger i Sentrumskvartalet i Hønefoss. Kommunen har i tillegg bibliotekavdelinger i Sokna og Nes i Ådal, og ansvar for bibliotektilbudet ved Ringerike fengsel. (Foto: Erling Bergan)

Ringerike kommune har i et høringsbrev invitert politiske partier, arbeidstakerorganisasjoner, en rekke andre aktører og ellers «øvrige interesserte i Ringerike» om å gi sine uttalelser til formannskapets innstilling til «Handlingsprogram 2019-2022» for Ringerike kommune. Forbundsleder Jannicke Røgler i Bibliotekarforbundet har sammen med Camilla Sørbye, leder av Buskerud-avdelingen i NBF, avgitt en felles uttalelse som er oversendt kommunen.

De to organisasjonene er positive til «at kommunen anerkjenner kultur som en viktig rammefaktor for målet om å skape vekst og utvikling i Ringeriksregionen». De setter også pris på «at kommunen vektlegger å utvikle de ansattes kompetanse, som er en forutsetning for at bibliotekene skal kunne tilby gode og relevante tjenester».

Oppdatert og fremoverlent

Når det gjelder bibliotekets rolle som integreringsarena mener de at planen bør fremheve det, og de kommer med ferdig tekstforslag til dette.

Det samme gjør de når det gjelder kompetanse. De mener planen bør understreke bibliotekets rolle som uformell læringsarena, og at bibliotekansatte styrker innbyggernes kompetanse på en rekke områder, blant annet i møte med nye krav i hverdagsliv, skole og arbeid. Her fremmer de følgende tekstforslag:

«Kultursektoren og kommunens ansatte skal være oppdatert og fremoverlent, både faglig, i praksis og i utvikling. For å være relevante for innbyggerne, sikre kvalitet og utvikling, kreves
det at sektoren holder seg oppdatert på metodikk, forskning og praksis. Å bidra til samarbeidende aktørers kompetanse er også et mål.»

Bibliotekstrategi for Buskerud

I uttalelsen fra BFs forbundsleder og NBF-Buskeruds fylkesleder henviser de til «Bibliotekstrategi for Buskerud 2015-2020», som er forlenget inntil ny strategi foreligger i det nye sammenslåtte Viken. De viser også til betydningen av ulike prosjekt for samskaping, integrering og i forbindelse med bokåret.

Kritisk til målemetode for meråpent

Mest kritisk er Røgler og Sørbye når det gjelder måling av hvordan meråpent utvikler seg

Formannskapet foreslår i planen at Ringerike bibliotek skal bruke antall brukere med «meråpent-avtale» som indikator i planperioden. Siste måling viste at 720 hadde inngått slik avtale, og planen foreslår som mål at antallet skal gå fra 1200 inngåtte avtaler i 2019 til 1500 inngåtte avtaler i 2022.

Dette kommenterer BF og NBF i sitt høringssvar:

«Vi lurer på hva kommunen vil oppnå ved å måle «antall brukere med Meråpent-avtale». For det første vil indikatoren ikke gi svar på bruk av meråpent bibliotek. Hvis kommunen vil måle effekten av meråpent bibliotek, må den undersøke hvor mange som bruker biblioteket i og utenfor selvbetjent tid. For det andre vil det ikke være grunnlag for sammenligning med andre bibliotek. Biblioteket fører omfattende statistikk på en rekke områder, men denne nye indikatoren vil kommunen være alene om.»

Viktig, men begrenset del

Høringsutkastet foreslår arrangementer og aktiviteter i sceneområdet som et virkemiddel til å nå målet om bedre ressursutnyttelse. Her hever også BF/NBF pekefingeren:

«Kommunen må være oppmerksom på at det krever store ressurser både i form av ansattes arbeidstid og honorarer til bidragsytere.
Arrangementer og aktiviteter er en viktig, men begrenset del av bibliotekenes virksomhet. Det er kvaliteten på den daglige driften av biblioteket som er avgjørende for hvor mange som bruker tjenesten.
Personalet er en avgjørende faktor for verdien av biblioteket. Verdien av et bibliotek består i stor grad av personalets kompetanse innen blant annet veiledning, litteratur- og informasjonssøking. Uten bibliotekpersonalet er biblioteket kun en materialsamling.»

Les mer: