Nasjonalbiblioteket får kritikk fra Sivilombudsmannen etter klage fra Bibliotekarforbundet

Sivilombudsmannen kritiserer både Nasjonalbiblioteket og en norsk kommune for å ha sett bort fra folkebibliotekloven i ansettelsessak. – En viktig uttalelse, som viser at fagutdannede bibliotekarer skal ha forrang til lederstillinger i sektoren i tråd med loven, sier fungerende forbundsleder Glenn Karlsen Bjerkenes.

Bibliotekarforbundet har i vinter fulgt opp et medlem som søkte på biblioteksjefstillingen i en norsk kommune. Vedkommende ble ikke innkalt til intervju, til tross for at det ikke var andre kvalifiserte søkere til stillingen, og forbundet klaget derfor saken inn for Sivilombudsmannen.

Stridsspørsmålet i saken er om en kommune har adgang til å ansette en biblioteksjef uten fagutdanning når det er fagutdannede søkere til stillingen. I bibliotekloven heter det at «…en kommune skal ha fagutdannet biblioteksjef. Det er adgang til å dispensere fra dette kravet dersom det kan dokumenteres at det ikke har meldt seg kvalifisert søker. I denne kvalifikasjonsvurderingen skal både søkers formelle kvalifikasjoner og egnethet for stillingen inngå.»

Kritiserer både kommunen og Nasjonalbiblioteket

Tidligere i vår publiserte Sivilombudsmannen sin uttalelse om saken Ombudsmannen har her kommet til at verken kommunen eller Nasjonalbiblioteket (NB), som er instansen som kan gi dispensjon til kommunene, har gjort de undersøkelsene som er nødvendige for å kunne konkludere med at klager var uegnet for stillingen som biblioteksjef i kommunen.

«Det kan ikke utelukkes at hun er kvalifisert for stillingen, og dermed urettmessig forbigått. Det er også mulig at dispensasjonssøknaden ikke skulle ha blitt innvilget», skriver ombudsmannen i sin uttalelse.

– Det er svært positivt at ombudsmannen gir støtte til BFs syn og at kommunen fikk beskjed om å beklage. Loven er klar på at kommunene skal ha fagutdannede biblioteksjefer og vi forventer at kommuner vurderer kvalifiserte søkere i tråd med loven, sier fungerende forbundsleder Glenn Karlsen Bjerkenes.

Sivilombudsmannen peker også på at Nasjonalbiblioteket ikke har påsett at saken var tilstrekkelig opplyst før det ble fattet vedtak om å innvilge dispensasjon fra kravet i folkebibliotekloven. Karlsen Bjerkenes mener uttalelsen bidrar til å få klarlagt NBs ansvar for å følge opp saker som denne.

Glenn Karlsen Bjerkenes er fungerende forbundsleder fra april til desember i år. Foto: Kristin Strøm.

– Med dette får vi understreket viktigheten av at NB går inn i dispensasjonssøknader og gjør uavhengige undersøkelser og vurderinger, sier han.

– Åpner for et smutthull
Overfor Sivilombudsmannen har imidlertid Nasjonalbiblioteket pekt på at deres saksbehandling har basert seg på kommunens vurderinger. «Det ble vist til at generell egnethet til biblioteksjefstillingen også er et moment som må tas hensyn til i vurderingen av søkere, ikke bare bibliotekfaglig utdanning, selv om egnethet ikke er nevnt uttrykkelig i folkebibliotekloven,» heter det i uttalelsen fra Sivilombudsmannen.

Karlsen Bjerkenes mener det er urovekkende at NB tar stilling til egnethet når dette kriteriet ikke er uttrykt i loven. Han varsler at BF vil fortsette å følge opp at saker som denne håndteres riktig.

– Her åpner NB for et smutthull der kommunene i praksis kan forbigå bibliotekloven når de selv ønsker, ettersom vurdering av personlig egnethet er svært vanskelig å ettergå. Her må NB kreve dokumentasjon fra arbeidsgiver på hvorfor en kvalifisert søker er uegnet. NB har ingen forutsetninger for å kunne vurdere egnethet når de ikke er til stede på intervjuene eller referansesjekk, sier den fungerende forbundslederen.