Både Oslo BF og Hordaland BF foreslår endring i medlemskriteriene

Både Oslo BF og Hordaland BF fremmer forslag til at det åpnes for at flere kan komme inn i BF.

Begge forslagene holder altså fast ved kravet om at BF-medlemskap krever minimum utdanning på bachelornivå. Men det er kravet om at det, i eller utenfor denne graden, skal være minst 60 bibliotekfaglige studiepoeng, som utfordres. Forslagene fra Oslo og Hordaland peker i samme retning, men er ikke helt like.

De to forslagene

Dagens paragraf 2.1 lyder slik:

«For å bli medlem må en ha bachelor eller mastergrad, med minst 60 studiepoeng bibliotekfag i eller utenfor graden, eller en tilsvarende eldre utdanning, eller en tilsvarende utenlandsk utdanning.»

Hordaland BF foreslår at paragraf 2.1 i BFs vedtekter endres til:

«For å bli medlem må en ha bachelor eller mastergrad, med minst 60 studiepoeng bibliotekfag i eller utenfor graden, eller en tilsvarende eldre utdanning, eller en tilsvarende utenlandsk utdanning. Kravet om minst 60 studiepoeng kan fravikes ved dokumentasjon av minimum tre års realkompetanse fra bibliotek.»

Oslo BF foreslår at paragraf 2.1 i BFs vedtekter endres til:

«Medlemskap i Bibliotekarforbundet er åpent for personer med bachelor- eller mastergrad med minst 60 studiepoeng bibliotekfag i eller utenfor graden (eller tilsvarende eldre/utenlandsk utdanning), og for personer med minimum bachelorgrad som jobber i bibliotek eller har arbeidsoppgaver knyttet til kunnskapsorganisering eller kulturformidling.»

Begrunnelsen fra Oslo BF

Fra Oslo BF foreligger en fyldig begrunnelse :

«Endring av medlemskriterier

Oslo BF fremmer sak om at medlemskriteriene endres. Vi ønsker et forbund som er åpent for medlemmer som har bibliotekfaglig utdanning og / eller arbeider med bibliotekrelaterte oppgaver.

Bibliotekarforbundet er et profesjonsforbund som stiller krav om at medlemmer skal ha bibliotekfaglig innhold i sin utdanning. I dag sier vedtektene at dette må være minimum 60 studiepoeng bibliotekfag i eller utenfor graden, eller en tilsvarende eldre utdanning, eller en tilsvarende utenlandsk utdanning.

En profesjon kjennetegnes gjerne av en felles fagutdanning, en felles etikk og et samfunnsoppdrag. Bibliotekarforbundet organiserer i dag en yrkesgruppe som svarer til denne beskrivelsen. Bibliotekarforbundet er opptatt av bibliotekpolitikk, å utøve politisk innflytelse i biblioteksaker og innholdet i utdanningen. Men Bibliotekarforbundet er også en fagforening som skal ivareta medlemmenes interesser når det kommer til lønns- og arbeidsvilkår.

BF Oslo ser at det ved mange bibliotek ansettes høyt utdannede personer uten bibliotekfaglig kompetanse. Typiske eksempler er litteraturformidlere med bakgrunn fra litteraturvitenskap, lærere i skolebibliotek, universitetsbibliotekarer (fagreferenter) og andre med informasjons- eller kulturbakgrunn. Vi mener at det i mange stillinger fortsatt vil være nødvendig med bibliotekfaglig personale, men vi anerkjenner at det i noen stillinger er behov for andre kompetanser.

Selv om kompetansen blant de ansatte på et bibliotek er ulik, er arbeidsvilkårene som oftest like og interessene sammenfallende. BF Oslo mener at det ville vært bra om Bibliotekarforbundet kan være et forbund som organiserer de med likt arbeid og dermed få en sterkere innflytelse på lønns- og arbeidsvilkår.

Vi ser ingen grunn til å blande diskusjonen om medlemskriterier med kompetansekrav til stillinger. Etter vår oppfatning er det ingen grunn til at arbeidet med bibliotekfaglig kompetanse i biblioteket vil svekkes dersom vi åpner opp for medlemmer uten bibliotekfaglig utdanning men med bibliotekrelaterte oppgaver.

Å fjerne krav om bibliotekfaglige studiepoeng som medlemskriterium er et svar på tegn i tida. BF må erkjenne at andre yrkesgrupper er attraktive i bibliotek. Som følge av dette blir det flere og flere arbeidsplasser hvor de ansattes oppgaver og vilkår er like, mens deres mulighet for organisering i BF er ulik. I mange sammenhenger er dette kunstig og unaturlig.

En endring av medlemskriteriene vil gi BF et potensial for å vokse og rekruttere, og ikke minst bevare medlemmene som vi allerede har. Mange medlemmer opplever press som eneste BF’er på arbeidsplassen. BF Oslo mener nye og mer inkluderende kriterier vil åpne for en større medlemsmasse og derav større innflytelse.

BF Oslo presiserer at dette ikke er et forslag om å nedgradere kriteriene for medlemskap; vi bør fortsatt ha et ufravikelig minimumskrav om bachelorgrad. Innholdet i bacheloren derimot, mener vi at ikke lenger skal være begrenset til bibliotekfaglig innhold, men også kunne omfatte ansatte med bibliotekrelaterte oppgaver.

For få dette til må det gjøres en endring i vedtektenes § 2 om medlemskap. BF Oslo foreslår at medlemskap i Bibliotekarforbundet åpnes for personer med minimum bachelorgrad som jobber i bibliotek eller har arbeidsoppgaver knyttet til kunnskapsorganisering eller kulturformidling, i tillegg til personer med bibliotekfaglig utdanning.

Forslag til vedtak:

Landsmøtet endrer vedtektenes § 2.1 i tråd med BF Oslos forslag.

Ny § 2.1 lyder:

Medlemskap i Bibliotekarforbundet er åpent for personer med bachelor- eller mastergrad med minst 60 studiepoeng bibliotekfag i eller utenfor graden (eller tilsvarende eldre/utenlandsk utdanning), og for personer med minimum bachelorgrad som jobber i bibliotek eller har arbeidsoppgaver knyttet til kunnskapsorganisering eller kulturformidling.»