Avblåser debatt om medlemskriteriene

Det var viktige spørsmål på dagsorden da forbundsstyrets avholdt sitt årlige tredagers-seminar 8.-10. juni. De drøftet en rekke saker i seminarform og avsluttet med formelt styremøte siste dag.

Bibliotekarkompetansen og behovet for denne i arbeidslivet, var ett av temaene som forbundsstyret drøftet. Både «kokk eller bibliotekar»-diskusjonen etter Tøyen-utlysingen i fjor, og endringene i medlemskriteriene som BF-landsmøtet i 2014 gjorde, utgjorde bakteppe for diskusjonen.

Landsmøtets vedtektsendringer, der kravet om antall bibliotekfaglige studiepoeng i bachelorgraden ble redusert fra 120 til 60, ble drøftet av det samme forbundsstyret i fjor. Der spesifiserte de hva som kunne regnes som «bibliotekfag». I tillegg fattet de følgende vedtak:

«Bibliotekarkompetansen er svært viktig på en rekke områder i samfunnet i årene framover. Samtidig settes samsvaret mellom bibliotekar-begrepene i utdanning og arbeidsliv under press. I lys av dette signaliserer forbundsstyret at en ny diskusjon om medlemskriteriene med tanke på behandling på landsmøtet i 2017 settes i gang.»

Forbundsstyret tok med dette altså ikke standpunkt til eventuell endring av vedtektene, men signaliserte behovet for en god diskusjon. Nå har de altså snudd, og vedtar at noe initiativ til debatt ikke vil komme fra dem: «Forbundsstyret setter ikke i gang en ny diskusjon om medlemskriterier nå.»

Men i samme møte vedtok de også: «Forbundsstyret ber sekretariatet utarbeide faktagrunnlag når det gjelder utlysninger og ansettelser i bibliotekarstillinger de siste årene.» Dermed vil de bidra til at grunnlaget for en ny medlemskriterie-debatt blir bedre, uten at de selv vil initiere debatten.