Arbeidstidsordninger på Deichman

Foto: Ranurte/Unsplash

Det har vært en langvarig uenighet mellom Bibliotekarforbundet og ledelsen på Deichman om forståelse av tariffavtalen når det kommer til arbeidstidsordning for ansatte ved Deichman. Her går vi gjennom tidslinjen i saken og de viktigste hendelsene.

Frem til 2012 var det en særavtale som regulerte arbeidstiden for ansatte på Deichman. Arbeidstiden var på dette tidspunktet 39 timer per uke, med sommertid (juni–august) på 32 timer per uke. Denne ble sagt opp med virkning fra 1. januar 2013, og medlemmene ble omfattet av fellesbestemmelsene i tariffavtalen (Dok. 25).

Fra 2013 ble ordinær arbeidstid for bibliotekpersonale i Oslo kommune endret til 37,5 timer i uka. Ny bestemmelse sier at arbeidstiden skal i den utstrekning det er mulig, legges i tidsrommet mellom kl. 07.00 og 17.00 og fordeles på 5 dager pr. uke.

Da nye arbeidsplaner skulle utarbeides i forbindelse med endringen, oppsto uenigheter mellom arbeidsgiver og de tillitsvalgte rundt forståelsen av avtaleverket, og særlig om forståelse av paragraf 8.1.1 som regulerer arbeidstiden. Grunnet uenighet fastsatte arbeidsgiver arbeidstidsordningen ensidig.

Bibliotekarforbundet er av den oppfatning at tariffavtalen skisserer arbeidstidsordninger for dagarbeidere og kontoradministrasjon og skift/turnusordninger. Alternative arbeidstidsordninger skal avtales med foreningene jf. §§ 8.1.1 5. ledd og 8.4.

Bibliotekansatte er p.t. å anse som dagarbeidere og arbeidstiden skal så langt det er mulig legges i tidsrommet mellom kl. 07-17. Bibliotekarforbundet mener at dagens arbeidstidsordninger strekker seg langt utover rammene av tariffavtalens fellesbestemmelser. Arbeidsgiver på sin side mener arbeidstid kun er et drøftingsspørsmål, og at de har full styringsrett på dette.

I 2021 besluttet BF å søke hjelp for å angripe problemstillingen. Vårt mål og mening er at dersom en skal avvike vesentlig fra normalarbeidsdagen, må BF sikres en forhandlingsrett på arbeidstidsordningene.

Advokat Christopher Hansteen ved advokatfirmaet Hjort bistår i prosessen, og i mars 2022 saksøkte Bibliotekarforbundet Oslo kommune for å få en avklaring på spørsmålet om kommunen ensidig kan bestemme arbeidstid utover tariffavtalens bestemmelser. Saken er berammet for Arbeidsretten 3. og 4. november 2022.

Les også: Bibliotekarforbundet saksøker Oslo kommune

Ettersom ansatte på bibliotek er unntatt arbeidsmiljølovens bestemmelser om forbud om arbeid på søndag, har vi også søkt hjelp for å tolke bestemmelser i lov- og avtaleverk som gjelder bibliotekansattes arbeidstid på søn- og helligdager.

Videre følger en kort orientering om sakens utvikling.

Kamp om 5-dagers arbeidsuke

I perioden 2012-2015 var stridens kjerne hvorvidt de ansatte hadde rett på 5-dagers uke da arbeidsgiver mente at det ikke lot seg gjennomføre. Det ble holdt lokale og sentrale drøftinger. BF sentralt varslet i stevning i 2015. Etter en siste runde med behandling sentralt, ble saken sendt tilbake til de lokale parter i 2016 med beskjed om å utarbeide arbeidsplaner basert på en skisse som inneholdt bl.a. rett til 5-dagers uke. I 2017 kom partene til en omforent løsning lokalt om prinsipper for en arbeidstidsordning for de ansatte. 

Les også: Bibliotekaren 5/2015: Konfliktfylt arbeidstid på Deichman

Arbeid på søn- og helligdager

Ordning med søndagsåpne bibliotek strekker seg tilbake til slutten av 90-tallet og prøveordninger på Grünerløkka og Majorstua som etter hvert ble et fast tilbud. Det ble utarbeidet egne avtaler og arbeidstidsordninger for ansatte som var tilknyttet disse filialene med hjemmel i særavtalen.

I 2017 ble arbeidstidsordningen for ansatte ved Grünerløkka og Majorstua erstattet med en ordning hvor søndagsarbeidet ble fordelt på alle ansatte ved Deichman. Det ble skrevet egen avtale for dette. 

De ansatte ser nødvendigheten av å holde hovedhuset åpent på søndager, men reagerer på at tilbud om veiledning eller ordinære bibliotektjenester skal begrenses.

Bibliotekarforbundet ønsker ikke å åpne opp for mer arbeid på helligdager da vi mener dette ikke er nødvendig. Byens mange lokalbibliotek er såkalt «meråpne» (åpent utenom betjent tid) til kl. 23 alle dager, og kan ivareta byens behov for bibliotektjenester på helligdager.

Åpningstider i Bjørvika – nye politiske føringer

Høsten 2019 kom det politiske føringer om lengre kveldsåpent og søndagsåpent ved nytt hovedbibliotek i Bjørvika. Dette innebar endring i arbeidstidsordningen.

Ledelsen ved Deichman la frem i drøfting forslag om å innføre åpningstid alle dager på nytt hovedbibliotek i Bjørvika (inkludert helligdager) samt utvidet tid og frekvens på kveldsarbeid. Opprinnelig ønske om åpningstid var kl. 7-23. Dette utløste på ny uro blant ansatte og tillitsvalgte.

Mer ubekvem arbeidstid

Det ble i perioden desember 2019 til mars 2020 gjennomført drøftinger med tillitsvalgte lokalt. Det ble ikke enighet. Ledelsen ved biblioteket anså prosessen som ferdig med et revidert forslag til ny arbeidstidsordning. Forslagene baserer seg ikke lenger på egne avtaler om søndagsarbeid da arbeidsgiver ikke lenger mener det er nødvendig. Ny arbeidstidsordning innebærer flere og senere vakter, både på dagtid og kveldstid og mer arbeid på røde dager. Altså større mengde ubekvem arbeidstid for de ansatte.

Behandling av tvistespørsmålet sentralt

Bibliotekarforbundet er av den oppfatning av det må inngås avtale om arbeidstidsordninger som går utover rammene av tariffavtalen. Våre tillitsvalgte på Deichman la ned innsigelse på arbeidsgivers forslag i mars 2020 og sendte saken videre til behandling mellom sentrale parter. Fagforbundet, som er den andre store fagforeningen på Deichman, valgte å akseptere arbeidsgivers forslag.

Bibliotekarforbundet sentralt ønsker å avklare om det er drøfting eller avtale som skal til ved slike vesentlige endringer. De ansatte opplever at de faller utenfor og mellom bestemmelser i tariffavtalen, og at de trenger bedre beskyttelse mot eventuelle fremtidige endringer. I juli 2020 fremmet forbundet krav om forhandlinger.

Tariffoppgjøret 2020

Arbeidsgiver bringer tvistespørsmålet rett inn i tariffoppgjøret 2020 med krav om endring av den omstridte paragrafen, § 8.1.1, femte ledd, i Dokument 25 (side 19). Uten først å svare ut krav om forhandlinger fra BF.

Hovedoppgjøret går til mekling, og i oktober 2020 aksepteres meklingsforslaget som blant annet inneholder arbeidsgivers forståelse av bestemmelsen (endringer i fet tekst):

Dersom det av hensyn til publikum fastsettes åpningstid og/eller ekspedisjonstid utover kl. 07.00 og 17.00, skal arbeidstidsordningen fastsettes av administrasjonen etter avtale drøftinger med vedkommende organisasjoners tillitsvalgte fastsette arbeidstidsordningen innenfor rammen av overenskomsten og arbeidsmiljøloven kapittel 10. I tillegg inngås eventuelle avtaler i samsvar med arbeidsmiljølovens bestemmelser.

Unio Oslo har lagt til følgende protokolltilførsel til oppgjøret 2020:

Unio beklager at Oslo kommune har fremmet krav i overenskomsten § 8.1.1 samtidig som de er i en pågående tvist med Bibliotekarforbundet.

Les også: Strid om arbeidstid i Oslo: – Vanskelig for oss å akseptere meklingsresultatet

Deichman startet opp igjen lokale drøftinger om ny arbeidstidsordning 3. november 2020. BF Deichman stiller i det første møtet, men etter råd fra BF sentralt trekker de lokale tillitsvalgte seg etter møtet og ber om at drøftingene utsettes til tvisten sentralt er avklart. Arbeidsgiver fortsetter drøftingene lokalt med Fagforbundet uten BF Deichman.

Sentralt drøftingsmøte

14. desember 2020 og 14. januar 2021 avholdes drøftinger mellom Oslo kommune ved byrådsavdelingen for finans og BF sentralt vedrørende uenighet mellom lokale parter om forståelsen av § 8.1.1. Partene kommer ikke til enighet.

I etterkant av møtet endrer arbeidsgiver igjen prinsippene for arbeidstid uten å melde fra til fagforeningene. Bibliotekarforbundet beslutter så å innhente bistand fra advokatfirmaet Hjort med fokus på å få en løsning på konflikten, og velger å gå til søksmål mot Oslo kommune.