Meråpne bibliotek – politisk uttalelse fra BF

Stadig flere bibliotek holder meråpent. Bibliotekarforbundet mener både bibliotekeiere, publikum og ansatte må være klar over at det får noen konsekvenser når man innfører selvbetjente åpningstider. De ulike interessentene kan ha ulike behov og ulikt syn på meråpent selv om alle i utgangspunktet er positive til tilbudet, sier forbundsstyret i BF i denne uttalelsen.

Selvbetjening har lenge vært en del av bibliotekenes tilbud. Både fag- og folkebibliotek har lenge tilbudt selvbetjente digitale løsninger med tilgang hele døgnet. Det nye de siste årene er at det også er åpnet opp for tilgang til bibliotekrommet utenfor ordinære åpningstider.

Meråpent bibliotek eller selvbetjent bibliotek er en tjeneste fra bibliotekene som gir lånerne utvidet tilgang til bibliotekets lokaler og mediesamlinger, utenom ordinære åpningstider. Tilgangen til lokalene oppnås normalt ved å oppgradere bibliotekkortet til adgangskort.

Meråpent startet i Danmark med «åbne biblioteker» i 2004, men ble først utbredt i Danmark etter 2010. Sverige fikk sitt første «meröppna» bibliotek i 2009, mens vi i Norge fikk vårt første meråpne bibliotek i Stavern i Larvik kommune høsten 2013.

Begrunnelsen for å innføre selvbetjent bibliotek har vært ulik i de tre landene. I Danmark var innføringen særlig økonomisk motivert for å forhindre nedleggelser av bibliotek i etterkant av den store kommunesammenslåingen i 2007. I Norge og Sverige har vi hatt et annet utgangspunkt hvor det har vært viktigst å utnytte ressursene på en best mulig måte. Ved å øke åpningstidene øker man tilgangen til bibliotekrommet og samlingene for publikum.

Bibliotekarforbundet er positive til meråpent bibliotektilbud. Vi ser det som et fornuftig tiltak i arbeidet med å sikre bibliotekene som relevante institusjoner.

Bibliotekarforbundet er opptatt av å bidra til kunnskap om meråpent bibliotektilbud. Vi ser også behovet for å sette meråpent inn i en større kontekst. BF ønsker at både bibliotekeiere og ansatte skal være bevisst ulike prinsipielle forhold rundt meråpent. Sentrale problemstillinger er:

 • Hva skjer med biblioteket som stedet for demokrati og dannelse dersom de bemannede åpningstidene reduseres og det i stedet for bibliotekansatte er vakter på biblioteket om kvelden?
 • Hva skjer med publikum på biblioteket når overvåkningen utvides i lokalet. Gir det noen uheldige konsekvenser for brukerne når kontrollen over bibliotekrommet økes?
 • Hva skjer med det demokratiske målet om å stå til rådighet for alle grupper, dersom noen grupper ikke får tilgang i den selvbetjente tiden?

Bibliotekarforbundet mener både bibliotekeier, publikum og ansatte må være klar over at det får noen konsekvenser når man innfører selvbetjente åpningstider. De ulike interessentene kan ha ulike behov og ulikt syn på meråpent selv om alle i utgangspunktet er positive til tilbudet. Under lister vi opp en rekke punkter vi mener det er viktig å tenke på:

Bibliotekeier

 • Medbestemmelse er avgjørende for å sikre gode prosesser rundt innføring av meråpent.
 • Et meråpent tilbud er ikke gratis, innføring av meråpent vil alltid ha budsjettmessige konsekvenser.
 • BF anbefaler at det alltid gjennomføres en risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS-analyse) før man innfører meråpent.
 • Meråpent og automatisering av bibliotektjenester gir nye muligheter i bibliotekene. Det bidrar til å frigjøre personalressurser som eksempelvis kan brukes til mer veiledning, flere arrangement og utstillinger samt igangsetting av helt nye tiltak.
 • Et selvbetjent bibliotektilbud vil aldri kunne erstatte betjente åpningstider med profesjonell veiledning og service.
 • BF mener at det alltid er bedre med ansatte enn med innleid vaktpersonell. Bibliotek som bruker penger på vakter, bør heller vurdere andre løsninger som å øke bemanningen og utvide åpningstidene på kveldstid.
 • Hvert bibliotek er unikt. Da må også eventuelle problemer i ubetjent åpningstid løses gjennom lokale tilpasninger.
 • Det må aldri være automatikk i at kommunesammenslåing betyr nedleggelse av bibliotek. Kommunesammenslåing gjør at behovet for lokale møteplasser øker. Meråpne bibliotek vil være svært velegnet til dette formålet med muligheter for møter og arrangement på kveldstid.

Publikum

 • Publikum har ikke tilgang til veiledning eller hjelp av bibliotekarer i meråpen åpningstid. Har du behov for hjelp og veiledning må du besøke biblioteket i bemannet åpningstid.
 • Publikum må sikres tilstrekkelig opplæring i bibliotekets digitale løsninger.
 • Meråpent er et begrep det er behov for å forklare nærmere for de som ikke kjenner innholdet i begrepet. På engelsk brukes ordet «staff less» som er en bedre beskrivelse av tilbudet. Bibliotekarforbundet anbefaler å benytte begrepene selvbetjent eller ubetjent åpningstid overfor publikum.
 • Publikum har rett til å føle seg trygge på biblioteket uansett om det er bemannet eller ikke.
 • Publikum må være oppmerksom på at bibliotekrommet er kameraovervåket.
 • Biblioteket skal ikke være kameraovervåket når det er betjening tilstede.

Ansatte

 • Personalet er en avgjørende faktor for verdien av biblioteket. Verdien av et bibliotek består i stor grad av personalets kompetanser innen blant annet veiledning, litteratur- og informasjonssøkning. Uten bibliotekpersonale er biblioteket kun en materialsamling.
 • Ansatte sikrer gjennom sitt arbeid med samlingsutvikling, tilrettelegging av bibliotekrommet, utstillinger og andre formidlingstiltak at bibliotektilbudet holder høy kvalitet i den selvbetjente åpningstiden.
 • Meråpent gir mer arbeid for personalet med rydding av medier, inventar og søppel. Dette må løses på en måte som ikke på en uforholdsmessig måte går ut over andre viktige oppgaver.

Vedtatt av forbundsstyret i Bibliotekarforbundet
August 2018