Statsbudsjettet: - Nasjonalbiblioteket styrkes, for å utvikle bibliotekene?

- Det er grunn til å følge med argusøyne hvilken strategi Nasjonalbiblioteket velger for bibliotekutvikling i Norge. Bokhylla.no er en svært viktig satsing. Men hvilke grep vil NB ta i bruk – utover Bokhylla – for å utvikle bibliotekene utenfor NB, spør BFs leder Monica Deildok.

- Det er grunn til å følge med argusøyne hvilken strategi Nasjonalbiblioteket velger for bibliotekutvikling i Norge, sier BF-leder Monica Deildok (Foto: Erling Bergan)

Nasjonalbiblioteket får en økning på 20,4 millioner kroner. Her er mesteparten bundet opp i Nasjonalbibliotekets egen virksomhet. Dette gjelder det viktige arbeidet med oppbygging, bevaring og tilgjengeliggjøring av NBs samlinger. Digitaliseringa av "den lange halen" gjennom Bokhylla.no er en del av dette.

Nasjonalbiblioteket har imidlertid også et annet ansvar. Det heter om dette i budsjettframlegget: "Nasjonalbiblioteket skal også bidra til å utvikle og styrke bibliotekene i Norge som aktive og aktuelle samfunnsinstitusjoner, samt utforme og gjennomføre en nasjonal bibliotekpolitikk for folke- og fagbibliotek. Nasjonalbiblioteket disponerer prosjektmidler for å stimulere til utvikling i norske bibliotek." Og om denne delen av bevilgningen heter det i budsjettframlegget: "Det foreslås å øke bevilgningen til utviklingstiltak med om lag 4,4 mill. kroner. Økningen skal i hovedsak benyttes til tiltak omfattet av ordningen Den kulturelle nistepakka."

Utviklingsmidler til bibliotek er altså ikke prioritert. Men det er grunn til å merke seg noe annet viktig som står i budsjettforslaget fra Kulturdepartementet: "Bevilgningen til Nasjonalbiblioteket inkluderer også midler til oppfølging av St.meld. nr. 23 (2008–2009)Bibliotekog St. meld. nr. 24 (2008–2009)Nasjonal strategi for digital bevaring og formidling av kulturarv.Det foreslås å øke bevilgningen til Nasjonalbiblioteket med om lag 15 mill. kroner i 2013 for å styrke virksomheten."

Det er grunn til å minne om hva som står i Kulturløftet II. Dette siterer Kulturdepartementet selv i starten av hvert års budsjettforslag:

"Hovedinnholdet i Kulturløftet II omfatter følgende satsinger fram til 2014:

4.Styrke bibliotekene og norsk språk

Styrke bibliotekene som arenaer for leselyst, læring og kulturopplevelser. Bidra til et kvalitets- og kompetanseløft i bibliotekene gjennom utviklingstilskudd og modellbibliotek og bruk av ny teknologi. Innkjøpsordningene for litteratur skal styrkes. Etablere en norsk Språkbank. Sikre nynorsken gode kår. Gjøre 2010 til et nasjonalt leseår."

Hvor har det blitt av strategien med modellbibliotek?

I statsbudsjettet for 2011 sto det: "Satsingen fra 2010 på folkebiblioteksektoren videreføres når det gjelder samarbeidsavtaler med fylkeskommunene sett i sammenheng med etableringen av en modellbibliotekordning og kompetanseutvikling i biblioteksektoren."

I statsbudsjettet for 2012 het det: "ABM-utvikling og Nasjonalbiblioteket har til sammen arrangert seks seminarer i 2010, blant annet om modellbibliotek og samarbeidsavtaler. Det er blant annet tildelt utviklingsmidler til vertskommunesamarbeid i Midt-Troms."

Og i statsbudsjettet for 2013 står det … ingenting!

- Det er grunn til å følge med argusøyne hvilken strategi Nasjonalbiblioteket velger for bibliotekutvikling i Norge. Bokhylla.no er en svært viktig satsing. Men hvilke grep vil NB ta i bruk – utover Bokhylla – for å utvikle bibliotekene utenfor NB, spør BFs leder Monica Deildok i en kommentar.

- Dette statsbudsjettforslaget viser med all tydelighet at Kulturdepartementet helt og fullt har overlatt ansvaret for bibliotekutvikling og bibliotekpolitikk til Nasjonalbiblioteket. Og da må Nasjonalbiblioteket følge opp. Tildeling av prosjektmidler er et nyttig og viktig hjelpemiddel. Men man må da ha mer i verktøykassa, og da burde dette kommet fram i statsbudsjettet. Ikke nødvendigvis som øremerking, men som synliggjøring av hvilke bibliotekpolitiske forventninger politikerne har til Nasjonalbiblioteket, sier Bibliotekarforbundets leder.

Nasjonalbibliotekar Vigdis Moe Skarstein er glad for budsjettforslaget fra Kulturdepartementet: - Jeg tar det som en tillitserklæring og en bekreftelse på den strategien Nasjonalbiblioteket jobber etter. Både bevilgninger til det digitale nasjonalbiblioteket og utviklingsmidler kommer hele det norske bibliotekområdet til gode, sier Skarstein.

Det er også grunn til å merke seg at Kunnskapsdepartementets budsjettforslag inneholder en redusert bevilgning til BIBSYS med 2 mill. kroner til om lag 3,4 mill. kroner i 2013. "Dette er i påvente av avklaringar rundt innføring av nytt biblioteksystem", står det. Så her blir det ikke lettere for fag- og forskningsbibliotek å løse utfordringene de har med å modernisere biblioteksystemet sitt.

Og så er det påfallende at skolebibliotek i det hele tatt ikke er nevnt, verken i Kulturdepartementets eller Kunnskapsdepartementets budsjettforslag. Program for skolebibliotek (2009–2013) var inne på Kunnskapsdepartementets budsjett til og med i år, men forslaget for statsbudsjett 2013 er ikke skolebibliotek nevnt.